Prechod na navigáciu vodorovná
obec Kľačno - okres PrievidzaHľadať
 
 

Zverejňovanie zmlúv

Zmluvy » subjekt: Obec Kľačno » rok: 2019
Vyhľadať v zmluvách
 
Podrobnosti
Číslo:291
Zmluvná strana 1:Obec Kľačno, č. 326, 972 15 Kľačno
Zmluvná strana 1 IČO:00318183
Zmluvná strana 2:Ing. Juraj Medera - M.R.A., Mostná 39/7, 972 51 Handlová
Zmluvná strana 2 IČO:343 39 523
Názov:Zmluva o poskytovaní služieb
Predmet:Vykonávanie služieb - stavebný dozor - na stavbe Urnový háj, cintorín Kľačno
Cena *:0,00 €
Dátum uzavretia zmluvy:23.7.2019
Dátum zverejnenia zmluvy:23.7.2019
Dátum účinnosti zmluvy:24.7.2019
Dátum ukončenia zmluvy:nestanovený
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Jozef Ďuriš
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce Kľačno
Poznámka:
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zmluvy » subjekt: Obec Kľačno » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 24
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
273Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 971 01 PrievidzaDohoda č. 18/12/012/17Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb0,00 €1.2.2019nestanovený
269Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽilinaZmluva o zriadení vecného bremenaZriadenie vecného bremena v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s. - právo uloženia a následnej údržby inžinierskej siete podzemného elektrického vedenia VN a NN, právo vstupu a prístupu v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom prevádzky, vykonávania údržby a opráv 0,00 €28.12.2018nestanovený
268Mgr. Ivana Palovčíková, Poluvsie 194, 972 16 PravenecZmluva o dieloVypracovanie podkladov k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt Podpora opatrovateľskej služby 100,00 €21.12.2018nestanovený
267Imrich Elischer, 972 15 KľačnoKúpna zmluva o prevode vlastníctva majetku obce na občanaNovovytvorené parcely reg. „C“: parc. č. 460/3 – zastavaná plocha o výmere 94 m2 v k.ú. obce Kľačno, parc. č. 461/3 – záhrada o výmere 46 m2 v k.ú. obce Kľačno. 868,00 €20.12.2018nestanovený
266PMR STAVBY s.r.o., J. Alexyho 13, 036 01 MartinZmluva o dieloRekonštrukcia chodníka v obci Kľačno v súlade s predloženou PD a výkazom výmer.0,00 €13.12.2018nestanovený
265Ing. Milena Korcová, Š. Moysesa 38/9, 965 01 Žiar nad HronomZmluva o poskytovaní audítorských služieb Audit účtovnej závierky zostavenej za rok 2018 - 2020 600,00 €4.12.2018nestanovený
264Juraj Greschner a manželka Katarína Greschnerová, 972 15 Kľačno 470Kúpna zmluva o prevode vlastníctva majetku obce na občanaPredaj novovytvoreného pozemku parcela reg. „C“ - parc. č. 203/6, výmera 486 m2, kultúra záhrada.4 610,00 €7.11.2018nestanovený
263SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2Hromadná licenčná zmluvaUdelenie súhlasu používateľovi - jednorazová hudobná produkcia - Hodová veselica 20.10.2018 - 21.10.20180,00 €30.10.2018nestanovený
262Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o Termínovanom vkladeZriadenie účtu Termínovaného vkladu0,00 €30.10.2018nestanovený
261Marek Kotian, Vajanského 197/3, 972 01 PrievidzaZmluva o uskutočnení vystúpeniaVystúpenie hudobnej skupiny Gitarové duo - Gajdlanské hodové trhy 20.10.2018 200,00 €23.10.2018nestanovený
260Regionálne kultúrne centrum v PrievidziZmluva o spolupráci pri zabezpečení regionálnej prehliadky záujmovej činnosti seniorov a klubov dôchodcov Jeseň je darObec sa bude podieľať na financovaní nákladov spojených s prehliadkou vo výške 2 € /osoba30,00 €12.10.2018nestanovený
259Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 BratislavaZmluva č. 128387 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácieÚprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie15 521,00 €28.9.2018nestanovený
258Mgr. Ivana Palovčíková, Bulharská 8526/2, 010 08 ŽilinaZmluva o dieloVypracovanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt Podpora opatrovateľskej služby v obci Kľačno 350,00 €22.8.201831.8.2018
257ELEKOS, Párovská 44, 949 01 NitraZmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkovVzájomná dohoda zmluvných strán o základných podmienkach vytvorenia a prevádzkovania funkčného systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov pochádzajúcich z triedeného zberu KO v obci0,00 €21.7.2018nestanovený
256Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 BratislavaZmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľomNakladanie s osobnými údajmi sprostredkovateľom pri poskytovaní služieb podpory a prevádzky informačného systému Daň z nehnuteľností0,00 €13.7.2018nestanovený
Položky 1-15 z 24
Zmluvy » subjekt: Obec Kľačno » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 34
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
271Karina Barčáková, Kľačno č. 154Zmluva o prenájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Prenájom nebytových priestorov - budovy č. 118 (budova bývalého kina) 230,00 €9.3.2017nestanovený
246Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská BystricaKúpna zmluva č. 6000173/0554/2017Odpredaj hnuteľného majetku - verejný vodovod z tlakového polyetylénu v celkovej dĺžke 132 m, IBV pri bývalej MŠ, Rozšírenie verejného vodovodu10 573,87 €13.12.2017nestanovený
245Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektriny č. 1120375Záväzok Dodávateľa opakovane poskytnúť Odberateľovi združené služby dodávky elektriny a zabezpečenie distribúcie elektriny0,00 €25.11.201731.12.2019
244Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Šumperská 1, 971 01 PrievidzaDohoda č. 17/12/012/15Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec0,00 €25.11.201731.12.2018
243Marta Jašková st. a Marta Jašková ml., 972 15 Kľačno 13Kúpna zmluva o prevode vlastníctva majetku obce na občanovPozemok parc. reg. „E“ č. 7/1 - zastavané plochy a nádvoria - vo výmere 47 m2 164,50 €15.11.2017nestanovený
242SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2Hromadná licenčná zmluva Licencia Používateľovi podľa ustanovení Autorského zákona - Gajdlanské hody - hodová veselica 21.10.-22.10.20170,00 €11.11.2017nestanovený
241Regionálne kultúrne centrum v PrievidziZmluva o spolupráci pri zabezpečení regionálnej prehliadky záujmovej činnosti seniorov a klubov dôchodcov Jeseň je darObec sa bude podieľať na financovaní nákladov spojených s prehliadkou15,00 €11.11.2017nestanovený
240Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská BystricaZmluva o zriadení vecného bremenaZriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena - vecné právo umiestnenia zariadení existujúceho verejného vodovodu0,00 €26.10.2017nestanovený
239Infra Services a.s., Hraničná 10, 821 05 BratislavaZmluva o dielo č. IS-P-17-230-028Modrnizácia, prevádzka a údržba ústavy verejného osvetlenia obce Kľačno úspornou LED technológiou 110 662,27 €25.10.2017nestanovený
238Mgr. Tatiana Rusnáková, 972 15 Kľačno 461Kúpna zmluva o prevode vlastníctva majetku obce na občanovNovovytvorená parcela č. 140/30 – ostatná plocha o výmere 51 m2 v k.ú. obce Kľačno 178,50 €19.10.2017nestanovený
237MAKE TECHNOLOGY, s.r.o., Hradná 3, 841 10 BratislavaZmluva o dielo č. 10/2017 Zhotoviteľ zrealizuje pre objednávateľa stavbu: Zberný dvor Kľačno 185 477,39 €14.10.201730.11.2017
236Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o Termínovanom vkladeZriadenie účtu Termínovaného vkladu, vloženie peňažných prostriedkov na tento účet0,00 €23.9.2017nestanovený
235Regionálne kultúrne centrum v PrievidziZmluva o spolupráci pri zabezpečení regionálnych podujatí a materiálov v oblasti občianskej obradnosti na hornej Nitre v roku 2017Zabezpečenie podujatí a metodických materiálov v oblasti občiansekj obradnosti44,00 €21.9.201731.12.2017
234Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaZmluva o združenej dodávke elektrinyDodávateľ sa zaväzuje dodávať odberateľovi elektrinu, zabezpečiť distribúciu elektriny do odberného miesta Odberateľa 800,00 €21.9.201731.12.2017
233Milan Kren, Školská 368/15, 972 13 Nitrianske Pravno, Ladislav Kren, 972 15 Kľačno č. 296Zámenná zmluva uzatvorená v zmysle § 611 Občianskeho zákonníka Účastníci zmluvy zamieňajú svoje vlastnícke podiely - nehnuteľnosti nachádzajúce sa v obci Kľačno1,00 €21.9.2017nestanovený
Položky 1-15 z 34
Zmluvy » subjekt: Obec Kľačno » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 43
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
222Jozef Zimmerman a manželka Eva Zimmermanová, 972 15 Kľačno 432Kúpna zmluva o prevode vlastníctva majetku obce na občanov Predaj: pozemok parc. CKN č. 754/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, pozemok parc. CKN č. 754/2 – trvalé trávne porasty o výmere 157 m2, pozemok parc. CKN č. 757/1 – zastavané plochy o výmere 364 m2, pozemok parc. CKN č. 758/3 – trvalé trávne porasty o výmere 59 m2, pozemok parc. CKN č. 758/4 – trvalé trávne porasty o výmere 161 m2, pozemok parc. CKN č. 757/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 291 m2 (pozemok pod budovou), pozemok parc. CKN č. 757/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2 a Obecná budova č. súp. 308 stojaca na parc. CKN č. 757/2.30 100,00 €24.6.2017nestanovený
212Genovéva Magátová, 972 15 Kľačno 348Kúpna zmluva o prevode vlastníctva majetku obce na občana - MagátováCelý 2/3 podiel vo vlastníctve predávajúceho, ktorý predstavuje výmeru 663,33 m2 z odpredávanej parcely E-KN č. 943/2, kultúra záhrady v k.ú. obce Kľačno. 3 406,00 €4.1.2017nestanovený
211Radovan Vráb, 972 15 Kľačno 192Kúpna zmluva o prevode vlastníctva majetku obce na občanaOdčlenené nehnuteľnosti z parc. EKN č. 9623/1 zamerané geometrickým plánom č. 173/2016 ako novovytvorené parcely reg. „C“: - parc. č. 379/8 – zastavaná plocha o výmere 40 m2 v k.ú. obce Kľačno, - parc. č. 379/9 – zastavaná plocha o výmere 92 m2 v k.ú. obce Kľačno, - parc. č. 379/10 – záhrada o výmere 84 m2 v k.ú. obce Kľačno, - parc. č. 379/11 – zastavaná plocha o výmere 57 m2 v k.ú. obce Kľačno 955,50 €8.12.2016nestanovený
210Mgr. Marek Mečiar a manž. Mgr. Jana Mečiarová, 972 15 Kľačno 164Kúpna zmluva o prevode vlastníctva majetku obce na občanovPredaj pozemku parc. CKN č. 320/2 – záhrada o výmere 454 m2 3 502,00 €25.11.2016nestanovený
209BÁNOVSKÁ REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA, Školská 31/22, 957 01 Bánovce nad BebravouZmluva o dielo č.1/2016 uaztvorená v rozsahu podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisovZáväzok vypracovať a odovzdať žiadosť o finančný príspevok z Environmentálneho fondu pre rok 2017 600,00 €12.11.2016nestanovený
208Ľudmila Brnová, 972 15 Kľačno 34Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku obce KľačnoPrenájom hrobového miesta č. 69 - jednohrob17,00 €29.10.2016nestanovený
207GEODETICCA, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 KošiceZmluva o poskytnutí službyZáväzok poskytnúť služby webového geografického informačného systému WebGIS0,00 €29.10.201628.10.2020
206SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2Hromadná licenčná zmluvaUdelenie súhlasu - licencie - podujatie so živou hudobnou produkciou - 15.10.2016 Hodová veselica0,00 €29.10.2016nestanovený
205Stredoslovenská energetika -Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽilinaZmluva o budúcej kúpnej zmluvePredmet prevodu - časť pozemku, na ktorom bolo umiestnené elektroenergetické zariadenie - rozsah v zmysle geometrického plánu0,00 €22.10.2016nestanovený
204Marek Kotian, Vajanského 197/3, 972 01 PrievidzaZmluva o uskutočnení vystúpeniaZáväzok účinkujúceho uskutočniť hudobné vystúpenie počas podujatia Gajdlanské hodové trhy 15.10.2016 200,00 €21.10.2016nestanovený
203KONZUM BAND, 972 14 Tužina 153Zmluva o uskutočnení vystúpenia Vystúpenie hudobnej skupiny počas podujatia Gajdlanské hodové trhy 15. 10. 2016 340,00 €21.10.2016nestanovený
202Diomedes s.r.o., Svätoplukova 5, 971 01 PrievidzaKúpna zmluva o prevode vlastníctva majetku obce na občanaPredaj novovytvorenej parc. reg. „C“ č. 776/2 – zastavaná plocha o výmere 183 m2 v celosti.1 830,00 €18.10.2016nestanovený
201Hydrotherm Peter Kobza, 972 15 Kľačno 336Zmluva o dielo č. 2/2016Rekonštrukcia objektu kotolne - kultúrny dom9 202,80 €13.10.201615.10.2016
200Stredoslovenská energetika -Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽilinaZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaRealizácia stavby Kľačno - Drevená dolina - Rekonštrukcia 293tsklacno_drevena.dolina - najneskôr do 3 rokov po realizácii zmluvné strany uzavrú zmluvu o zriadení vecného bremena0,00 €1.10.2016nestanovený
199Regionálne kultúrne centrum v PrievidziZmluva o spolupráci pri zabezpečení regionálnej prehliadky záujmovej činnosti seniorov a klubov dôchodcov Jeseň je dar Záväzky obce a záväzky Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi48,00 €28.9.20161.10.2016
Položky 1-15 z 43
Zmluvy » subjekt: Obec Kľačno » rok: 2015
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 42
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
178Miroslav Horváth, 972 15 Kľačno 141Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku obce KľačnoPrenájom hrobového miesta č. 7/2 - dvojhrob0,00 €13.4.2016nestanovený
177Ján Offertáler, 97215 Kľačno 250Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku obce KľačnoPrenájom hrobového miesta č. 529/2 - dvojhrob34,00 €13.4.2016nestanovený
168Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 971 01 PrievidzaDohoda č. 15/12/012/62 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obecÚprava práv a poviností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec na účely aktivačného príspevku0,00 €30.1.201631.12.2016
167Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 971 01 PrievidzaDohoda č. 15/12/010/31 podľa § 10 ods.3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdziAplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe0,00 €30.1.201631.12.2016
165DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Kýčerského 5, 811 05 BratislavaZmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest - rok 2016Poskytovať používateľovi plnenia podľa článku 2 zmluvy0,00 €29.12.2015nestanovený
164Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3a, 811 08 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku - maloodber č. 1120375Záväzok dodávateľa opakovane poskytnúť odberateľovi združené služby dodávky elektriny0,00 €29.12.201531.12.2017
163Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 1.8.2016Dodávka plynu počas trvania zmluvy na dobu určitú od 1.8.2016 do 31.7.20180,00 €29.12.201531.7.2018
162Mária Vráblová, Pionierska ul. 377/33, 972 13 Nitrianske PravnoZmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku obce KľačnoPrenájom hrobového miesta č. 136, 137 - dvojhrob34,00 €27.11.2015nestanovený
161Stredoslovenská energetika -Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽilinaZmluva č. 0502/2015 o zriadení vecného bremena v prospech tretej osobyZriadenie časovo neobmedzeného bremena v prospech tretej osoby - oprávnený z vecného bremena - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica0,00 €25.11.2015nestanovený
160AWA Investment Corporation s.r.o., Karpatské námestie 10, 831 06 BratislavaZmluva o dielo (Obchodný zákonník č. 513/1991, § 536) Č.K10/2015Dielo "Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre obdobie 2015 - 2020" 500,00 €3.11.2015nestanovený
159SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpeníUdelenie licencie - Gajdlanská hodová veselica 17.10.20150,00 €31.10.2015nestanovený
158Michal Gregor, 972 15 Kľačno 406Kúpna zmluva o prevode vlastníctva majetku obce na občanaKúpa novovytvorenej parc. reg. „C“ č. 652/2 – ostatná plocha o výmere 84 m2 v celosti. 294,00 €29.10.2015nestanovený
157Salaš KĽAK s.r.o., Fačkovské sedlo – Salaš Kľak 146, 972 15 Kľačno Zmluva o prenájme nehnuteľnosti - pozemku uzavretá v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisovPrenájom časti pozemku parc. C-KN č. 1508/1 vo vlastníctve prenajímateľa 562,00 €23.10.2015nestanovený
156Regionálne kultúrne centrum v PrievidziZmluva o spolupráci pri zabezpečení regionálnej prehliadky záujmovej činnosti seniorov a klubov dôchodcov Jeseň je darZmluvné strany sledujú uzavretím dohody cieľ zabezpečiť regionálnu prehliadku záujmovej činnosti seniorov a klubov dôchodcov - Jeseň je dar, ktorá sa uskutoční v dňoch 2.-3. október 2015 v Zemianských Kostoľanoch.30,00 €16.9.2015nestanovený
155Obstarávacie trhovisko Slovenska (OTS), Podzámocká 67/6, 972 01 BojnicePríkazná zmluvaPredmetom tejto zmluvy je vykonanie nasledovných činností (ďalej len príkaz) príkazníkom pre príkazcu: 1/ kompletná realizácia procesu centrálneho verejného obstarávania (CVO) s názvom Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb. 2/ realizácia analýz, metodiky pre stanovenie ceny a vyhodnotenie obstarávania, návrh textu vecnej podstaty zmluvy a realizácia expertnej elektronickej aukcie v rámci tohto obstarávania a to najneskôr do dohodnutého termínu: 31.12.20150,00 €9.9.2015nestanovený
Položky 1-15 z 42
Zmluvy » subjekt: Obec Kľačno » rok: 2014
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 36
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
138Diomedes s.r.o., Svätoplukova 5, 971 01 PrievidzaZmluva o prenájme nehnuteľnosti - pozemkuZmluvné strany týmto uzatvárajú zmluvu na prenájom časti pozemku parc. C-KN č. 776/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 221 m2 vo vlastníctve prenajímateľa (LV č. 1 k.ú. obce Kľačno).0,00 €30.5.2014nestanovený
126DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Kýčerského 5, 811 05 BratislavaZmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miestPoskytovať používateľovi služby IS DCOM: komunikačné služby, informačné služby, elektronické služby0,00 €18.12.2014nestanovený
125Ing. Milena Korcová, Štefana Moysesa 38/9, 965 01 Žiar nad HronomZmluva o poskytnutí audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisovAudit účtovnej závierky zostavenej za rok 2015 až do odstúpenia zmluvy zo strany odberateľa, b) audit súladu výročnej správy zostavenej podľa § 20 zákona o účtovníctve v platnom znení s auditovanou účtovnou závierkou, c) previerkou hospodárenia v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. § - u 16 ods. 3 600,00 €16.12.2014nestanovený
124Eva Ličková, Kľačno č. 183, 972 15Kúpna zmluva o prevode vlastníctva majetku na občana - Eva LičkováPrevod vlastníctva parc.CKN č. 364/16, 364/17 a 364/18 v k.ú. obce Kľačno 689,50 €11.12.2014nestanovený
123Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Špitálska 25,27, 814 55 BratislavaZmluva o spolupráci, číslo zmluvy: 431/2014 - IZ-4.0/VÚprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi IA ZASI a poskytovateľom opatrovateľskej služby pri implementácii Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby0,00 €1.12.201430.9.2015
122Stredoslovenská energetika -Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽilinaZmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavyPripojenie zariadenia alebo Navýšenie rezervovanej kapacity na odbernom mieste KN751/30,00 €15.10.2014nestanovený
121Stredoslovenská energetika -Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽilinaZmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavyPripojenie zariadenia alebo Navýšenie rezervovanej kapacity na odbernom mieste KN755/10,00 €15.10.2014nestanovený
120Stredoslovenská energetika -Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽilinaZmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavyPripojenie zariadenia alebo Navýšenie rezervovanej kapacity na odbernom mieste KN756/10,00 €15.10.2014nestanovený
119Stredoslovenská energetika -Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽilinaZmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavyPripojenie zariadenia alebo Navýšenie rezervovanej kapacity na odbernom mieste KN751/20,00 €15.10.2014nestanovený
118Regionálne kultúrne centrum v PrievidziZmluva o spolupráci pri zabezpečovaní regionálnej prehliadky záujmovej činnosti seniorov a klubov dôchodcov Jeseň je darZáväzky obce: Obec sa bude podieľať na zabezpečení dopravy a občerstvenia pre účastníkov prehliadky - členov klubu dôchodcov svojej obce30,00 €8.10.2014nestanovený
117Nadácia Allianz, Dostojevského rad 4, 815 74 BratislavaZmluva o poskytnutí grantu č. 31/2014Poskytnutie grantu v hodnote 1000 EUR na projekt Bezpečne na cestách - merač rýchlosti1 000,00 €1.10.2014nestanovený
116Marián Hogaj a manželka Elena Hogajová, 972 15 Kľačno 398Kúpna zmluva o prevode vlastníctva majetku obce na občana- Marián Hogaj a manželka ElenaPrevod vlastníctva novovytvorenej parc. reg. „C“ č. 936/2 – záhrada o výmere 406 m2 v celosti, parc. reg. „C“ č. 1045/3 – zastavaná plocha o výmere 2 m2 v celosti a parc. reg. „C“ č. 1404/2 – zastavaná plocha o výmere 73 m2 v celosti.3 310,00 €19.9.2014nestanovený
115Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Šumperská 1, 971 01 PrievidzaDohoda č. 24/§52a/2014 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobeÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službee obec0,00 €26.8.201431.1.2015
114UNION poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 1Poistná zmluva č. 11 12013 Úrazové poistenie - 102 - krátkodobé - aktivačné práceÚrazové poistenie poistených osôb počas výkonu aktivačných prác pre poistníka0,00 €8.8.20148.12.2014
113UNION poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 1Poistná zmluva č. 11 12014 Úrazové poistenie - 102 - krátkodobé - aktivačné práceÚrazové poistenie poistených osôb počas výkonu aktivačných prác pre poistníka0,00 €8.8.20148.10.2014
Položky 1-15 z 36
Zmluvy » subjekt: Obec Kľačno » rok: 2013
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 26
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
91Mgr. Tatiana Rusnáková, 972 15 Kľačno 461Zmluva o prenájme nehnuteľnosti - pozemkuPrenájom časti pozemku parc. C-KN č. 140/28 - ostatná plocha o výmere 86 m2 vo vlastníctve obce5,00 €23.1.2014nestanovený
90MAGNA E.A.s.r.o., Beethovenova 5/1810, 921 01 PiešťanyZmluva o dodávke elektriny, číslo zmluvy 3997/2013 Záväzok dodávateľa dodávať elektrinu do odberných miest odberateľa špecifikovaných v prílohe č. 1, prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku za odberné miesto, zabezpečiť pre odberateľa distribúciu elektriny a služby spojené s dodávkou elektriny0,00 €19.12.201331.12.2015
86Škola v prírode Kľačno s.r.o., Prievidzská 57/72, 97213 Nitrianske PravnoZmluva o nájme nebytových priestorovPrenájom nebytových priestorov v budove obecného úradu a materskej školy v Kľačne - prízemné priestory kuchyne a jedálne v budove súp. č. 3262 779,00 €12.10.201330.6.2022
85Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 TrenčínZmluva č. 2013/0222 o poskytnutí dotácie Poskytnutie dotácie na výdavky spojené s uskutočnením akcie „Oslavy 600. výročia prvej písomnej zmienky“, ktorá sa koná dňa 18.10. 20131 000,00 €1.10.2013nestanovený
84Škola v prírode Kľačno s.r.o., Prievidzská 57/72, 972 13 Nitrianske PravnoZmluva o zabezpečení stravovania uzavretá podľa §51 Občianskeho zákonníkaZabezpečenie stravovania - výroba a podávanie stravy dodávateľom pre stravníkov odberateľa0,00 €13.9.2013nestanovený
83Jaroslav Rückschloss a manželka Zdenka Rückschlossová, 971 01 Prievidza, Urbánkova 914/5 Zmluva o prenájme nehnuteľnosti - pozemku uzavretá v zmysle zákona č. 138/1991 zb. v znení neskorších zmien a doplnkovPrenájom časti pozemku parc. E-KN č. 9586/8 – ostatné plochy o výmere 3084 m2 vo vlastníctve prenajímateľa (LV č. 1 k.ú. obce Kľačno)0,00 €5.9.2013nestanovený
82Štefan Paver, 972 15 Kľačno 258Zmluva o dieloZhotovenie strechy na garáži a sklade7 984,50 €24.8.201331.8.2013
81Peter Pavlíček - ELEKTROSERVIS, 972 11 Lazany, Horná 338/13Zmluva o dieloDodávka a montáž kuchynského zariadenia kultúrneho domu5 040,00 €23.8.201331.8.2013
80Kamil Fojtík BOJNÍK, 972 15 Kľačno 402Zmluva o prenájme nebytových priestorovPrenájom budovy č. 112 - budova bývalej poradne matiek0,00 €23.8.2013nestanovený
79Marek Vrábel MARKSTAV, 972 15 Kľačno 130ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa § 536 v nadväznosti na ďalšie ustanovenia zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisovRekonštrukcia kuchyne v dome kultúry3 740,00 €16.7.201331.8.2013
78Jarmila Gregorová, 972 15 KľačnoKúpna zmluva o prevode majetku obce na občanaOdpredaj C-KN parc. č. 493/2 - zastavaná plocha o výmere 62 m² v k.ú. Kľačno a C-KN parc. č. 493/3 - zastavaná plocha o výmere 78 m² v k.ú. Kľačno 490,00 €16.7.2013nestanovený
77Klak s.r.o., Fačkovské sedlo - Salaš Klak 146, 972 15 KľačnoZmluva o reklame uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníkaZabezpečenie reklamy a propagácie objednávateľa, záväzok objednávateľa zaplatiť obstarávateľovi za vykonané reklamné činnosti 200,00 €16.7.2013nestanovený
76Jadomi s.r.o., 972 22 Nitrica 492Zmluva o likvidácii odpadu č. 27/2013Záväzok dodávateľa dodávať odberateľovi odpad kategórií: obaly z papiera a lepenky, z plastov, z dreva, zo skla, zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 170901, 170902, 170903 drevené okná a dvere0,00 €16.7.2013nestanovený
75Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 971 01 PrievidzaDohoda č. 7/ §50j/ NS/ 2013 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti29 424,00 €11.7.201331.3.2014
74Škola v prírode kľačnoDodatok č. 1 k zmluve o nájmePredĺženie doby nájmu0,00 €4.7.201330.6.2013
Položky 1-15 z 26
Zmluvy » subjekt: Obec Kľačno » rok: 2012
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 29
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
73Ing. Milena KorcováZmluva o poskytnutí služiebAudit účtovnej závierky za roky 2013 - 2014 550,00 €15.6.2013nestanovený
61ČSOB Poisťovňa, a.s., Vajnorská 100/B, 831 04 BratislavaPoistná zmluva č. 800305 00 68Poistná zmluva - živelné poistenie, poistenie pre prípad odcudzenia vecí, poistenie skla, poistenie zodpovednosti za škodu0,00 €12.1.2013nestanovený
60Antónia Fedorová, 972 15 Kľačno 38Zmluva o prevode vlastnícva majetku obce na občana - Antónia FedorováPrevod vlastníctva parc. reg. C č. 63/3 Záhrady o výmere 1220 m2 v celosti4 055,00 €5.1.2013nestanovený
59FINAL - CD spol. s r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 PartizánskeKúpna zmluva uzavretá v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisovNákup 1 ks motorového vozidla značky Peugeot Partner Tepee Active14 650,00 €15.12.2012nestanovený
58Stredoslovenská energetika, a.s., pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaZmuva o dodávke a distribúcii elektriny - Futbalový klub KľakZáväzok Stredoslovenskej energetiky, a.s. opakovane dodávať odberateľovi silovú elektrinu v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku, zabezpečiť odberateľovi prístup do distribučnej sústavy, distribúciu elektriny, systémové služby a služby spojené s používaním prenosovej sústavy.0,00 €27.11.201231.12.2014
57Stredoslovenská energetika -Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽilinaZmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy - dom smútkuÚprava hodnoty Maximálnej rezervovanej kapacity z dôvodu požiadavky zákazníka - zníženie hodnoty hlavného ističa0,00 €19.10.2012nestanovený
56Stredoslovenská energetika -Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽilinaZmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy - kancelárieÚprava hodnoty Maximálnej rezervovanej kapacity z dôvodu požiadavky zákazníka - zníženie hodnoty hlavného ističa0,00 €19.10.2012nestanovený
55Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, 825 13 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebÚprava Zmluvy o poskytovaní verejných služieb č ZP4081211812911 0,00 €5.10.2012nestanovený
54Jozef Zimmerman JOMIDACH, 972 15 Kľačno 173Zmluva o dieloAurobusová zastávka - Fačkovské sedlo3 416,00 €28.9.2012nestanovený
53FOMI s.r.o., Pavla Mudroňa 602/30, 036 01 MartinZmluva o dielo a licenčná zmluva (uzavretá v zmysle ustanovania § 262 a podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a § 39,§40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. autorský zákon)Vydanie monografie o obci Kľačno11 500,00 €13.9.201231.8.2013
52Mgr. Richard Lacko, PhD., 036 01 Martin, P. O. Hviezdoslava 19/2Zmluva o vytvorení diela so súhlasom na jeho použitie uzatvorená v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)Vytvoriť vlastnou duševnou činnosťou Monografiu obce Kľačno (pracovný názov), archívny výskum, spracovanie (častí heraldika, od najstaršieho osídlenia až po súčasnosť) v rozsahu do 14 AH (280 rkp.) a celé dielo zostaviť po doručení a vybratí fotodokumentácie.4 150,00 €8.9.201231.3.2013
51Stredoslovenská energetika -Distrtibúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽilinaZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa § 50 Občianskeho zákonníkaZáväzok účastníkov zmluvy uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech Stredoslovenskej energetiky - Distribúcie, a.s. Žilina spočívajúcej v práve uloženia inžinierskych sietí - káblového vedenia - na časti pozemkov parc. KN E č. 431/1 - záhrada o výmere 36 m2, parc. KN E č. 432/1 - záhrada o výmere 50 m2 a parc. KN E č. 441 - ostatná plocha o výmere 1066 m2 v k.ú. Kľačno v prospech budúceho oprávneného -Stredoslovenskej energetiky - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8 žilina - 0,00 €7.8.2012nestanovený
50Branislav Fašung a manželka Zdenka FašungováZmluva o prenájme nehnuteľnosti - pozemku uzavretá v zmysle zákona č. 138/1991 zb. v znení neskorších zmien a doplnkovPrenájom pozemkov parc. C-KN č. 469 – záhrady o výmere 639 m2, parc. C-KN č. 472 – záhrady o výmere 673 m2 a časti parc. 468/2 vo vlastníctve prenajímateľa (LV č. 1 k.ú. obce Kľačno) za účelom ich užívania. 43,30 €18.7.2012nestanovený
49Salaš KĽAK s.r.o., Fačkovské sedlo – Salaš Kľak 146, 972 15 Kľačno Kúpna zmluva o prevode vlastníctva majetku obce uzatvorená v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a v znení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení medziPredaj parcely reg. „C“ - parc.č. 1508/1, výmera 37432 m2, Trvalé trávne porasty bez tiarch a obmedzení6 600,00 €7.7.2012nestanovený
48LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, so sídlom Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica,Dohoda o ukončení nájmu a o finančnom vyrovnaníUkončenie Nájomnej zmluvy č. NZ 25/160/2004-U zo dňa 15. 12. 2003 ku dňu 20. 05. 20120,00 €5.7.2012nestanovený
Položky 1-15 z 29
Zmluvy » subjekt: Obec Kľačno » rok: 2011
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 34
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
33Ing. Radovan Poliak, 971 01 PrievidzaZmluva o prenájme nebytových priestorovBudova Bufet na futbalovom ihrisku0,00 €19.5.2011nestanovený
32Juraj Horváth a manželka ZuzanaKúpna zmluva o prevode vlastníctva majetku obce na občana - Juraj Horváth a manželka ZuzanaPrevod vlastníctva parcely č. 123/1  395,50 €22.11.2011nestanovený
31Zuzana KOMŽÍKOVÁ - SUSAN, 971 01 Prievidza, Urbánkova 904/23Zmluva o poskytovaní pohrebných služieb a prevádzkovaní pohrebiskaPrevádzkovanie pohrebísk spravované obcou Kľačno a prevádzkovanie pohrebnej služby pre občanov obce Kľačno0,00 €31.8.2011nestanovený
30Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaKúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka Novovytvorená parcela KNC č. 1055/14 Ostatná plocha o výmere 20m2 400,00 €21.10.2011nestanovený
30aStredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Ulica republiky č. 5, 010 47 ŽilinaZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaZáväzok účastníkov uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech Stredoslovenskej energetiky-Distribúcie, a.s. Žilina - právo uloženia inžinierskych sietí na časti pozemku parc. KN E č. 9645/1, ostatná plocha o výmere 47 487 m2 o predpokladanom rozsahu 57 m.0,00 €16.11.2011nestanovený
29Škola v prírode Kľačno, 972 15 KľačnoZmluva o zabezpečení stravovaniaZabezpečenie stravovania - výroba a podávanie stravy dodávateľom pre stravníkov odberateľa0,00 €15.9.2011nestanovený
28VÚB, a.s., Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava 25, Obchodné miesto: Nitr. Pravno, SNP 389, 972 13 Nitr. PravnoZmluva o vkladovom účte - termínovaný vkladOtvorenie a vedenie vkladového účtu - 18 mesiacov0,00 €7.9.2011nestanovený
27Jozef Zimmerman JOMIDACH, 972 15 Kľačno 173 Zmluva o dielo - Jozef ZimmermanAutobusová zastávka - križovatka - park SNP2 847,00 €31.8.2011nestanovený
26OZ Hornonitrie, Nám. SNP 360/18, 972 13 Nitrianske PravnoZmluva o združení finančných prostriedkov Vytvorenie spoločného fondu finančných prostriedkov0,00 €27.7.2011nestanovený
25Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaZmluva o dodávke a distribúcii elektriny - verejné osvetlenie AHZáväzok SSE opakovane dodávať odberateľovi elektrinu0,00 €27.7.2011nestanovený
24Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaZmluva o dodávke a distribúcii elektriny - verejné osvetlenie ALZáväzok SSE opakovane dodávať odberateľovi elektrinu0,00 €27.7.2011nestanovený
23Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaZmluva o dodávke a distribúcii elektriny - odberné miesto Sklad civilnej ochranyZáväzok SSE opakovane dodávať odberateľovi elektrinu0,00 €27.7.2011nestanovený
22Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaZmluva o dodávke a distribúcii elektriny - odberné miesto Kultúrny domZáväzok SSE opakovane dodávať odberateľovi elektrinu0,00 €27.7.2011nestanovený
21Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaZmluva o dodávke a distribúcii elektriny - odberné miesto Dom smútkuZáväzok SSE opakovane dodávať odberateľovi elektrinu0,00 €27.7.2011nestanovený
20Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaZmluva o dodávke a distribúcii elektriny - odberné miesto Poradňa pre matky s deťmiZáväzok SSE opakovane dodávať odberateľovi elektrinu0,00 €27.7.2011nestanovený
Položky 1-15 z 34
ÚvodÚvodná stránka