Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
obec Kľačno - okres PrievidzaHľadať
 
 

Samospráva obce

Starosta

 Jozef Ďuriš
 

Jozef Ďuriš

Kľačno 113


 

 

Poslanci obce

1. Peter Kobza - zástupca starostu

Kľačno 336

2. Mgr. Alena Benešová

Kľačno 66

3. Martin Bielik

Kľačno 42

4. Mgr. Katarína Dírerová

Kľačno 225

5. Jarmila Ďurišová

Kľačno 113


 
 

6. Mgr. Marek Mečiar

Kľačno 164

7. Marián Paver

Kľačno 258

8. Mária Zbiňovcová

Kľačno 253

9. Mgr. Daniela Znamenáková

Kľačno 339


 

 

Kontrolór

Ing. Monika Elischerová

Kľačno 144


 

 

Starosta

 Jozef Ďuriš
 

Jozef Ďuriš

Kľačno 113


 

 

Poslanci obce

1. Peter Kobza - zástupca starostu

Kľačno 336

2. Mgr. Alena Benešová

Kľačno 66

3. Martin Bielik

Kľačno 42

4. Mgr. Katarína Dírerová

Kľačno 225

5. Jarmila Ďurišová

Kľačno 113


 
 

6. Mgr. Marek Mečiar

Kľačno 164

7. Marián Paver

Kľačno 258

8. Mária Zbiňovcová

Kľačno 253

9. Mgr. Daniela Znamenáková

Kľačno 339


 

 

Kontrolór

Ing. Monika Elischerová

Kľačno 144


 

 

Starosta

 Jozef Ďuriš
 

Jozef Ďuriš

Kľačno 113


 

 

Poslanci obce

1. Peter Kobza - zástupca starostu

Kľačno 336

2. Mgr. Alena Benešová

Kľačno 66

3. Martin Bielik

Kľačno 42

4. Mgr. Katarína Dírerová

Kľačno 225

5. Jarmila Ďurišová

Kľačno 113


 
 

6. Mgr. Marek Mečiar

Kľačno 164

7. Marián Paver

Kľačno 258

8. Mária Zbiňovcová

Kľačno 253

9. Mgr. Daniela Znamenáková

Kľačno 339


 

 

Kontrolór

Ing. Monika Elischerová

Kľačno 144


 

 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Plán zasadnutí OZ na rok 2010
 

26. február 2010 o 17,00 hod.
26. marec 2010 o 17,00 hod.
23. apríl 2010 o 18,00 hod.
28. máj 2010 o 18,00 hod.
25. jún 2010 o 18,00 hod.
27. august 2010 o 18,00 hod.
24. september 2010 o 18,00 hod.
29. október 2010 o 17,00 hod.
10. december 2010 o 17,00 hod.


 

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

Obec Kľačno
Obecný úrad

 

 

 

 

 

 

 

 

R O K O V A C Í P O R I A D O K

obecného zastupiteľstva obce Kľačno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

august 2010


R O K O V A C Í P O R I A D O K

Obecného zastupiteľstva obce Kľačno

 


Čl. 1 Úvodné ustanovenia

Čl. 2 Pôsobnosť obecného zastupiteľstva

ČASŤ I. – ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Čl. 3 Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva

Čl. 4 Príprava zasadnutí obecného zastupiteľstva

Čl. 5 Program rokovania obecného zastupiteľstva

Čl. 6 Zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva

Čl. 7 Zasadnutia obecného zastupiteľstva

ČASŤ II. – NARIADENIA, NARIADENIA
OBCE, UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Čl. 8 Príprava uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení obce

Čl. 9 Postup prijímania uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení obce

Čl. 10 Nariadenia obce

Čl. 11 Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení obce

ČASŤ III.

Čl. 12 Dopyty a interpelácie poslancov

ČASŤ IV.

Čl. 13 Organizačno-technické zabezpečenie rokovaní obecného zastupiteľstva

ČASŤ V.

Čl. 14 Spoločné a záverečné ustanovenia

 


Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Kľačno

Obecné zastupiteľstvo v Kľačne na základe § 12 ods. 7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov (ďalej len zákon č. 369/90 Zb.)

vydáva tento
R o k o v a c í p o r i a d o k

Obecného zastupiteľstva obce Kľačno

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva upravuje pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebehu rokovania obecného zastupiteľstva, jeho uznášania a prijímania uznesení, všeobecne záväzných nariadení (ďalej len nariadenia) a ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly ich plnenia a zabezpečovania úloh obecnej samosprávy.

2. Obecné zastupiteľstvo vo svojej rozhodovacej činnosti vychádza zo zákona č. 369/90 Zb. v platnom znení a z ostatných zákonov právne regulujúcich dôležité spoločenské vzťahy v územnej samospráve.

3. O otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok, ako aj o ďalších zásadách rokovania a svojich vnútorných veciach rozhoduje obecné zastupiteľstvo podľa zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení, v zmysle ostatných platných právnych tak, že dáva o nich hlasovať.

4. Otázky, ktoré podľa zákona o obecnom zriadení, ktoré nepatria do pôsobnosti obce, môže obecné zastupiteľstvo prejednať v prípade predloženia písomného materiálu na prerokovanie od iného subjektu. Predloženie musí byť písomné a okrem všeobecných náležitostí musí písomný materiál obsahovať nasledovné:
- zdôvodnenie, prečo je materiál predkladaný obecnému zastupiteľstvu,
- akým spôsobom môže obec svoje prípadné stanovisko alebo rozhodnutie uplatniť,
- zdôvodnenie prečo je vyjadrenie alebo rozhodnutie obecného zastupiteľstva v predloženej veci pre obec výhodné, alebo potrebné rokovať a na základe akých platných právnych predpisov sa vyjadrenie alebo rozhodnutie má k veci dať.

Čl. 2
Pôsobnosť obecného zastupiteľstva
1. Obecnému zastupiteľstvu patria na prerokúvanie všetky otázky spojené s výkonom vyhradenej pôsobnosti a právomoci podľa zákona č. 369/90 Zb. v platnom znení, podľa Štatútu obce Kľačno a Organizačného poriadku Obecného úradu v Kľačne.

2. Obecné zastupiteľstvo prerokúva a rozhoduje aj o ďalších dôležitých otázkach obecného, prípadne regionálneho významu, ktoré upravujú osobitné zákony, ak to vyžaduje záujem orgánov obecnej samosprávy alebo občanov obce Kľačno.

3. Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie aj o ďalších otázkach, ktoré nepatria do jeho vyhradenej pôsobnosti, pokiaľ nie sú zákonom alebo iným právnym predpisom zverené do pôsobnosti iného orgánu obecnej samosprávy.

ČASŤ I.
ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Čl. 3
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
1. Ustanovujúce t.j. prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva po komunálnych voľbách zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období najneskôr do 30 dní odo dňa vykonania komunálnych volieb. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené.

2. Ustanovujúce zasadnutie otvorí a vedie až do zloženia sľubu doterajší starosta alebo zástupca starostu.

3. Predseda alebo poverený člen volebnej komisie po schválení programu informuje prítomných novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a na starostu obce.
Novozvolený starosta zloží do rúk predsedajúceho sľub v súlade s § 13 ods. 2 zákona č. 369/90 Zb., v platnom znení a po jeho zložení odovzdá predsedajúci starostovi vedenie zasadania.
Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložia podľa § 26 zákona č. 369/90 Zb. v platnom znení sľub do rúk novozvoleného starostu obce.

4. Novozvolený starosta predloží:
- návrh programu prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva a dá hlasovať o jeho schválení,
- návrh na voľbu zástupcu starostu z poslancov obecného zastupiteľstva, zvolených v posledných voľbách,
- návrh na zriadenie orgánov obecného zastupiteľstva (rady a komisií) a na ich personálne zloženie.

5. Poslanci môžu podávať pozmeňovacie a doplňovacie návrhy na zriadenie orgánov obecného zastupiteľstva a na ich personálne zloženie.
Voľby prebiehajú verejným hlasovaním, pričom zvolení sú tí kandidáti, ktorí získajú najvyšší počet hlasov.

6. Pre ustanovujúce zasadanie sa primerane použijú aj ostatné ustanovenia tohto rokovacieho poriadku.

7. Ak starosta nezvolá ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v lehote určenej zákonom od vykonania volieb, uskutoční sa 30. pracovný deň od konania volieb zákonné obecné zastupiteľstvo. Ak starosta nie je prítomný, alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu. Ak nie je prítomný alebo ho odmietne viesť, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.


Čl. 4
Príprava zasadnutia obecného zastupiteľstva
1. Prípravu zasadnutia obecného zastupiteľstva organizuje starosta obce, v súčinnosti s obecnou radou, ak je zvolená, s poslancami obecného zastupiteľstva a ďalšími orgánmi zriadenými obecným zastupiteľstvom, ako aj so záujmovými združeniami občanov.

2. Prípravu zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta začína podľa plánu najmenej 10 dní pred vymedzeným termínom a určí:
- miesto, čas a program zasadania
- spôsob prípravy materiálov a zodpovednosť za ich vypracovanie, prípadne vyžiadanie odborného stanoviska od príslušného orgánu.

3. Materiály určené na zasadanie obecného zastupiteľstva sa vypracúvajú vecne a časovo tak, aby umožnili prijať podľa povahy veci uznesenie obecného zastupiteľstva, resp. nariadenie obce.

Obsahujú najmä:
a) názov materiálu podľa bodu rokovania,
b) meno a priezvisko spracovateľa s uvedením funkcie,
c) meno a priezvisko predkladajúceho s uvedením funkcie
d) údaj o prerokovaní v príslušnej komisii obecného zastupiteľstva, v obecnej rade s dátumom prerokovania,
e) vlastný text materiálu, dôvodovú správu alebo odôvodnenie, zoznam príloh
f) predpokladaný dopad prijatia návrhu v podmienkach obce
g) návrh na uznesenie

4. Ak je na programe zasadania prejednanie nariadenia obce, resp. jeho zmena predloží sa i jeho úplné znenie.

5. Spracovateľ materiálu zodpovedá za to, že jeho obsah, vrátane návrhu na uznesenie a znenie nariadenia obce je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi Národnej rady SR a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Starosta zabezpečuje prejednanie materiálov pred predložením na zasadanie obecného zastupiteľstva príslušných odborných komisiách obecného zastupiteľstva.

6. Komisie ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány sa podieľajú na príprave materiálov v súlade s kompetenciami vymedzenými obecným zastupiteľstvom.
Obecná rada stanoví, v ktorých prípadoch je spracovanie materiálu podmienené stanoviskom, resp. vyjadrením príslušnej komisie. Obecná rada môže tiež stanoviť, v ktorých prípadoch je materiál potrebné doplniť o ďalšie odborné stanovisko alebo o vyjadrenie príslušnej odbornej komisie.

7. Materiály, odborné podklady a iné písomnosti na zasadanie obecného zastupiteľstva zabezpečuje obecný úrad. Doručuje ich členom obecnej rady najmenej 5 dní pred zasadaním obecnej rady.

Čl. 5
Program zasadania obecného zastupiteľstva
1. Návrh programu zasadania obecného zastupiteľstva sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dni pred zasadaním obecného zastupiteľstva.

2. Jedným z úvodných bodov zasadania obecného zastupiteľstva je kontrola uznesení a odpovede na dopyty a interpelácie poslancov z predchádzajúceho zasadania, ak neboli zodpovedané písomne.
3. Návrh ostatných bodov programu a ich poradia predkladá starosta na základe plánu práce schváleného obecným zastupiteľstvom, vlastných návrhov, doporučení obecnej rady, návrhov jednotlivých komisií a jednotlivých poslancov. Tieto návrhy musia byť doručené na obecný úrad najneskôr do 7 dní pred plánovaným zasadaním obecného zastupiteľstva. Program zasadania schvaľuje obecné zastupiteľstvo na základe návrhu rady, starostu alebo skupiny poslancov v prípade mimoriadneho zasadania, ktorí mimoriadne zasadanie iniciovali. Zmenu programu môže navrhnúť starosta alebo poslanec obecného zastupiteľstva. V prípade neskoršieho doručenia navrhnuté body budú prejednané na najbližšom ďalšom zasadaní, alebo len v rámci diskusie, prípadne môžu byť dodatočne zaradené do programu samostatne pri schvaľovaní programu. Súčasne s návrhom bodu programu musia byť doručené aj prípadné písomné materiály, o ktorých sa bude v prípade jeho zaradenia rokovať.

4. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku zasadnutia. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

5. Ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

6. Uznesením obecného zastupiteľstva je možné jeho zasadnutie prerušiť. Návrh na prerušenie zasadania môže podať poslanec obecného zastupiteľstva alebo starosta obce. O návrhu sa hlasuje bez diskusie. Takéto uznesenie musí obsahovať ustanovenie o tom, kedy a kde bude toto zasadnutie pokračovať.

7. Po vyčerpaní programu zasadania obecného zastupiteľstva starosta zasadanie ukončí.


Čl. 6
Zvolávanie zasadaní obecného zastupiteľstva
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočňuje ako riadne v súlade s plánom práce, alebo mimoriadne.

2. Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočňuje podľa potreby, najmenej však najmenej však raz za tri mesiace , spravidla v súlade s plánom práce obecného zastupiteľstva.

3. Mimoriadne zasadanie môže byť zvolané na prerokovanie závažných úloh, najmä ak o to požiada aspoň jedna tretina poslancov, alebo petíciou skupina obyvateľov obce Kľačno v počte 30 % všetkých oprávnených voličov a pri slávnostných príležitostiach.
Starosta obce toto zasadanie zvolá najneskôr do 10 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie, ak žiadosť neobsahuje iný termín.

4. Zasadania obecného zastupiteľstva zvoláva starosta ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené.

5. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho ten, kto zvolal obecné zastupiteľstvo.

6. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 druhej vety, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 tretej vety, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

Čl. 7
Zasadnutia obecného zastupiteľstva
1. Zasadania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Okrem poslancov a obyvateľov obce, ktorí sú členmi komisií, a hlavného kontrolóra sa na zasadania obecného zastupiteľstva môžu pozvať ďalšie osoby: zástupcovia vlády SR, poslanci Národnej rady SR, poslanci parlamentu EÚ, zástupcovia krajských úradov, obvodných úradov úradu a ďalších štátnych orgánov, zástupcovia vyšších územných celkov ako aj vedúci organizácií a iných právnických osôb zriadených obcou a zástupcovia cudzích právnických osôb.
Okruh osobitne pozvaných na zasadanie obecného zastupiteľstva určí obecná rada na návrh starostu alebo člena obecnej rady.
Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov. To neplatí v prípadoch určených zákonom 369/90 Zb., v platnom znení.
O návrhu, či zasadanie obecného zastupiteľstva alebo jeho časť bude neverejné, sa rozhoduje bez diskusie.

2. Zasadanie obecného zastupiteľstva prebieha rokovaním. Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore.
Rokovanie vedie starosta, v jeho neprítomnosti zástupca starostu, resp. poverený poslanec.

3. Starosta otvorí rokovanie v určenú hodinu, najneskôr však v čase, keď je podľa prezencie prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.
Neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva sa ospravedlňuje vopred starostovi písomne alebo ústne. Dôvod neúčasti sa vyznačí v prezenčnej listine.

4. V prípade, že sa nezíde dostatočný počet poslancov do pol hodiny po čase určenom na začiatok rokovania obecného zastupiteľstva, alebo ak klesne počet poslancov počas rokovania pod nadpolovičnú väčšinu (pri schvaľovaní uznesení), resp. trojpätinovú väčšinu (pri schvaľovaní záväzného nariadenia obce), zvolá starosta do 14 dní nové zasadanie na prerokovanie celého, prípadne zostávajúceho programu.

5. V úvode rokovania starosta oznámi počet prítomných poslancov, mená neprítomných a ospravedlnených poslancov, mená neprítomných neospravedlnených poslancov, predloží na schválenie program rokovania, návrh na voľbu návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určí zapisovateľa.

6. Starosta vedie rokovanie tak, aby splnilo účel v súlade so schváleným programom.

7. Pokiaľ je k prerokúvanej problematike potrebné predložiť stanovisko a ak obecné zastupiteľstvo zriadilo poradné orgány (komisie), vypočuje ich stanovisko podľa potreby pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú sa poradný orgán zriadil.
Odborné stanovisko vo veciach patriacich obecnému úradu vyžiada starosta.

8. Správy, návrhy a ostatné veci, ktoré sú zaradené do programu rokovania, uvedie spravidla starosta alebo iný poverený člen rady, resp. príslušný predseda komisie obecného zastupiteľstva (ak ide o jej správy, návrhy) alebo príslušný zodpovedný vedúci zamestnanec organizácie, hlavný kontrolór, atď.

9. Predkladateľovi správy (návrhu) môžu klásť otázky podľa poradia:
- poslanci,
- ostatné osoby s hlasom poradným,
Na otázky je potrebné odpovedať pred otvorením diskusie.

10. Do diskusie sa hlásia poslanci a ostatní účastníci zdvihnutím ruky, starosta udeľuje slovo najprv poslancom v poradí, v akom sa do diskusie prihlásili a po nich ostatným účastníkom rokovania tiež v poradí v akom sa do diskusie prihlásili.
O tom, komu slovo neudelí, rozhodujú poslanci hlasovaním.
Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady SR, zástupca vlády, Poslanec parlamentu EÚ, alebo predstaviteľ orgánu štátnej správy, VÚC slovo sa mu udelí. Môže sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce. V prípade, že predsedajúci otvorí diskusiu k niektorému bodu programu v priebehu rokovania obecného zastupiteľstva, môže vystúpiť v tejto časti diskusie aj ktorýkoľvek prítomný obyvateľ obce.

11. Účastníci sa môžu hlásiť o slovo už pred začatím, alebo počas rokovania do doby, kým poslanci nerozhodli o ukončení diskusie. Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prihlásený do diskusie nemôže hovoriť v tej istej veci dvakrát.

12. Účastníci nesmú rušiť starostu, ani iného rečníka pri jeho prejave, ak mu bolo udelené slovo.

13. V prípade, že rečník nehovorí k veci, môže mu starosta alebo iný predsedajúci odňať slovo s tým, že ak rečník o to požiada dá o tomto rozhodnutí hlasovať poslancom.

14. Každý poslanec obecného zastupiteľstva má právo požiadať predsedajúceho o faktickú poznámku zdvihnutím rúk v tvare „T“. Faktická poznámka musí vždy korešpondovať s témou diskusného príspevku a musí byť krátka a vecná, nesmie presahovať 1 minútu. V prípade, že faktická poznámka presiahne uvedený limit, predsedajúci poslancovi odníme slovo. Poslanec má právo k jednému bodu rokovania na jednu faktickú poznámku.
15. Pokiaľ požiada v priebehu rokovania obecného zastupiteľstva časť poslancov obecného zastupiteľstva o prerušenie rokovania na nevyhnutnú prestávku na poradu poslancov v trvaní najviac 10 min., dá predsedajúci o tomto prerušení hlasovať.

16. Diskusia sa spravidla končí vtedy, keď vystúpili všetci prihlásení. Návrh na ukončenie diskusie môže podať každý poslanec obecného zastupiteľstva, o tomto návrhu sa hlasuje bez diskusie a mimo poradia.

17. Na zasadaní obecného zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané ako slávnostné a na slávnostných zhromaždeniach pri príležitosti rokovaní s významnými osobnosťami, ktoré navštívia obec a pod., starosta môže používať insígnie.

18. Pri týchto aktoch môže v zastúpení starostu používať insígnie poslanec poverený obecnou radou alebo starostom.


ČASŤ II.
UZNESENIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA A NARIADENIA OBCE

Čl. 8
Príprava uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení obce
1. Návrhy uznesení obecného zastupiteľstva sa pripravujú súčasne s predkladanými materiálmi. Za ich včasnú prípravu zodpovedá predkladateľ materiálu a poslancom sa poskytnú spolu s návrhom materiálov 7 kalendárnych dní pred rokovaním.

2. Konečný návrh na uznesenie predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhová komisia a je upravený podľa priebehu rokovania.

3. Uznesenia obecného zastupiteľstva sa formulujú jasne, zrozumiteľne a stručne s menovitým určením nositeľov úloh z nich vyplývajúcich a s termínmi pre ich splnenie.

4. Uznesenia obecného zastupiteľstva obsahujú požiadavky alebo odporúčania starostovi obce. Uznesenia obecného zastupiteľstva ukladajú povinnosti a úlohy spravidla obecnej rade, komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi, vedúcim zamestnancom organizácií zriadených obcou. Povinnosti a úlohy môžu byť ukladané len v súlade so zákonom č. 369/90 Zb., v platnom znení.

5. Pokiaľ sa uznesením rozhodne o určitej veci inak, ako sa rozhodlo uznesením predtým, je nutné predchádzajúce uznesenie buď zrušiť alebo zmeniť, pričom sa musí uviesť táto skutočnosť zmeny alebo zrušenia predchádzajúceho uznesenia v zápisnici a tiež v uznesení v časti „obecné zastupiteľstvo ruší“, alebo „obecné zastupiteľstvo mení“.


Čl. 9
Postup prijímania uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení obce
1. O každom návrhu podanom obecnému zastupiteľstvu na zasadnutí sa o jednotlivých bodoch programu rozhoduje obecné zastupiteľstvo uznesením. Návrhy na uznesenie obecného zastupiteľstva predkladá návrhová komisia a hlasovať o jeho schválení dáva starosta, resp. v jeho neprítomnosti predsedajúci.

2. Pokiaľ povaha uznesenia, alebo iné skutočnosti vyžadujú, aby obecné zastupiteľstvo osobitne hlasovalo o jednotlivých bodoch navrhovaného uznesenia, poradie určí starosta, resp. iný predsedajúci.

3. V prípade, že predložený návrh uznesenia je v dvoch alebo viacerých alternatívach, hlasuje obecné zastupiteľstvo najprv o návrhu odporúčanom návrhovou komisiou. Schválením jednej alternatívy sa ostatné považujú za neprijaté.

4. Keď obecné zastupiteľstvo neprijme navrhované uznesenie alebo žiadne z navrhovaných alternatív, starosta, resp. predsedajúci navrhne ďalší postup, ktorý predloží obecnému zastupiteľstvu na schválenie.

5. Hlasuje sa verejne zdvihnutím ruky, prípadne tajným hlasovaním.
O tom či bude hlasovanie verejné alebo tajné rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh poslanca alebo starostu v súlade so zákonom č.369/90 Zb., v platnom znení. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných hlasov. Na prijatie nariadenia obce je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Na schválenie zmeny alebo zrušenia uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov. Na schválenie zmeny alebo doplnenie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.
V ostatných prípadoch postačuje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Procedurálne návrhy, ku ktorým sa neprijíma uznesenie v písomnej forme, ako je
ukončenie diskusie a rozpravy, udelenie slova neposlancovi, vyhlásenie prestávky a pod.
sú schválené, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina poslancov prítomných na zasadnutí.

6. Uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta, zapisovateľ a dvaja overovatelia, zvolení na príslušnom zasadnutí.

7. Uznesenie obecného zastupiteľstva sa po podpísaní starostom a ostatnými osobami uvedenými v ods.6 zverejní spôsobom v mieste obvyklým vyvesením na úradnej tabuli obecného úradu , v obecnom rozhlase, v miestnej tlači a pod.

8. Uznesenia sú číslované chronologicky od začiatku do konca kalendárneho roka.

Čl. 10
Nariadenia obce
1. Obec môže vo veciach územnej samosprávy obce (hlavne uvedených v § 4 zákona č. 369/90 Zb.) vydávať nariadenia. Nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, Ústavnými zákonmi SR, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom stanoveným zákonom.

2. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie obce nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, Ústavnými zákonmi SR, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom stanoveným zákonom, so zákonmi, nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

3. Pri príprave nariadenia obce sa postupuje obdobným spôsobom ako pri príprave návrhov uznesení. Obecné zastupiteľstvo, starosta a obecná rada môžu v jednotlivých prípadoch stanoviť odlišný účelný postup, pokiaľ tento nie je v rozpore so zákonom alebo internými predpismi obce.

4. Písomné vyhotovenie nariadenia obce zabezpečuje v náležitej forme obecný úrad. Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú alebo iným spôsobom v obci obvyklým.

5. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, jeho doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Pripomienka musí obsahovať označenie predmetu pripomienky a musí byť z nej zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

6. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou ak je zriadená. Obsah vyhodnotenia upravuje zákon č. 369/90 Zb., v platnom znení. Vyhodnotenie sa musí predložiť poslancom obecného zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

7. Návrh nariadenia, o ktorom s má rokovať obecné zastupiteľstvo zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli obecného úradu v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

8. K predloženému návrhu nariadenia môžu poslanci predkladať pozmeňovacie návrhy. Pozmeňovacie návrhy musia byť formulované presne, jasne a zrozumiteľne. Hlasuje sa verejne, zdvihnutím ruky, pričom najprv sa hlasuje o pozmeňovacích návrhoch.

9. Nariadenie obce je schválené, ak zaň hlasuje trojpätinová väčšina prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.

10. Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní, čo je podmienkou jeho platnosti. Nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia, , ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.

11. Nariadenia sú každému prístupné každému na Obecnom úrade v Kľačne .

Čl. 11
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení obce
1. Starosta a obecná rada rozpracúvajú a kontrolujú plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva.

2. Obecná rada, okrem iného aj zabezpečuje v spolupráci so starostom a kontroluje plnenie úloh, ktoré jej boli uložené obecným zastupiteľstvom.

3. Obecný úrad vytvára podmienky pre realizáciu uznesení obecného zastupiteľstva, realizuje uznesenia obecného zastupiteľstva, ktorými mu boli uložené úlohy a zodpovedá za ich plnenie.

4. Priebežnú kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva realizovaných obecným úradom vykonáva starosta.

5. Uznesenia obecného zastupiteľstva sa po podpise všetkými oprávnenými osobami po podpise starostu doručujú v rovnopise všetkým poslancom obecného zastupiteľstva a hlavnému kontrolórovi.

6. Výpisy uznesení v starostom určených prípadoch vyhotovuje a za ich správnosť zodpovedá písomne poverený zamestnanec obce pracujúci na obecnom úrade. Výpisy z uznesení musia byť podpísané starostom obce a opatrené okrúhlou pečiatkou s názvom obce.

ČASŤ III.
DOPYTY A INTERPELÁCIE POSLANCOV

Čl. 12
1. Poslanci majú právo na zasadaní obecného zastupiteľstva vzniesť dopyty voči starostovi, členom obecnej rady, hlavnému kontrolórovi vo veciach výkonu ich práce a zástupcom právnických osôb, v ktorých má obec majetkovú účasť.

2. V prípade, že obsah dopytu vyžaduje, aby záležitosť bola prešetrená, alebo je nutné vykonať iné opatrenia, alebo ak vysvetlenie nie je postačujúce, musí sa poslancovi poskytnúť odpoveď do 30 dní po rokovaní obecného zastupiteľstva.

3. Interpeláciou je otázka poslanca, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie legislatívy SR a interných predpisov obce. Poslanec môže tiež interpelovať starostu obce, členov rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce.

4. Všetky dopyty a interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva vznesené na zasadnutí musia byť obsiahnuté v zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva a v zápisnici zo zasadnutia, na ktorom sa poskytuje odpoveď, alebo ak sa poskytla odpoveď medzičasom písomne, sa musia tieto skutočnosti uviesť.


ČASŤ IV.
ORGANIZAČNO – TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE ZASADANÍ
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Čl. 13
Organizačno-technické zabezpečenie zasadnutí obecného zastupiteľstva
1. O zasadaní obecného zastupiteľstva a priebehu rokovania sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje: dátum a miesto zasadnutia, kto viedol rokovanie, počet prítomných poslancov, mená neprítomných ospravedlnených a neospravedlnených poslancov, informáciu o overení zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia a mená dvoch overovateľov zápisnice určených na tomto zasadnutí, meno určeného zapisovateľa, navrhnutý a schválený obsah programu rokovania, priebeh prerokovania jednotlivých bodov programu, aké požiadavky a interpelácie boli počas rokovania vznesené a kým, kto vystúpil v diskusii a o čom hovoril, stručný obsah jeho vystúpenia, predložené návrhy na uznesenia , prijaté uznesenia, výsledky hlasovania s uvedením počtu hlasov za, proti a zdržal sa.

2. Zápisnicu z rokovania podpisuje starosta, určení overovatelia a zapisovateľ. Zápisnica sa musí vyhotoviť spravidla do 5 kalendárnych dní , najneskôr do 7 kalendárnych dní od konania zasadnutia obecného zastupiteľstva. Súčasťou zápisnice sú originály prezenčnej listiny, úplných textov predložených návrhov na prerokovanie dokumentov a listín, ktoré boli predmetom rokovania obecného zastupiteľstva.

3. Uznesenie sa zverejňuje vyvesením na úradnej tabuli obecného úradu až po overení zápisnice a podpise uznesenia starostom obce. Kópiu uznesenia z posledného zasadania obecného zastupiteľstva poslanec dostane doručenú s materiálmi na najbližšie zasadanie obecného zastupiteľstva.

4. Všetky materiály z rokovaní obecného zastupiteľstva sa archivujú.
Poslanci obecného zastupiteľstva a ďalej osoby určené starostom majú k týmto materiálom prístup podľa zásad platného registratúrneho a archívneho poriadku obecného úradu. Originály zápisníc, vrátane originálnych príloh a originály uznesení sú po dobu určenú v registratúrnom poriadku obce uložené v registratúre obecného úradu a po uplynutí úložnej doby sa odovzdávajú do miestne príslušného štátneho archívu v Bojniciach - Dubnici.

5. Obecný úrad organizačno-technicky zabezpečuje zasadnutia obecného zastupiteľstva, ako aj ukladanie kompletných materiálov z nich do registratúry a ich následné archivovanie.

6. Obecný úrad vedie evidenciu uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady a dokumentuje ich zmeny, doplnky alebo zrušenie. Uvedená evidencia je pre poslancov obecného zastupiteľstva, členov rady a komisií prístupná na obecnom úrade.


ČASŤ V.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 14
1. Rokovací poriadok, zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku schvaľuje obecné zastupiteľstvo, ak je rokovania a uznášania schopné, nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.

2. Poslanci obecného zastupiteľstva, starosta obce a ostatní prítomní na zasadnutí sú povinní riadiť sa týmto Rokovacím poriadkom a dôsledne dodržiavať jeho ustanovenia.

3. Na tomto Rokovacom poriadku sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Kľačne dňa 27. augusta 2010 so súhlasom nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na zasadnutí, ktoré bolo rokovania a uznášania schopné.

4. Rokovací poriadok sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní. Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia. Vyvesenie je podmienkou jeho platnosti .

5. Dňom účinnosti tohto Rokovacieho poriadku sa ruší a stráca platnosť doteraz platný a účinný Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Kľačne zo dňa ktorý nadobudol účinnosť dňa19. 4. 2007.


Kľačno
dňa 27. 8. 2010Ing. Jozef VRÁBEĽ
starosta obce
(pečiatka s obecným znakom a podpis)

 


Tento Rokovací poriadok bol po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesený na úradnej tabuli Obecného úradu v Kľačne dňa 27. 8. 2010.

Tento Rokovací poriadok bol z úradnej tabule Obecného úradu v Kľačne zvesený dňa 13. 9. 2010 a týmto dňom nadobudol účinnosť.


Kľačno
dňa 13. 9. 2010


Ing. Jozef VRÁBEĽ
starosta obce
(pečiatka s obecným znakom a podpis)
 


 

Štatút obce

Obec Kľačno
Obecný úrad

 

 

 

 

 

 

 

 

Štatút
obce Kľačno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marec 2007

 


OBSAH:

Prvá hlava
Čl. 1 Úvodné ustanovenia
Čl. 2 Postavenie obce
Čl. 3 Názov obce
Čl. 4 Symboly obce
Čl. 5 Územie obce
Čl. 6 Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti
Čl. 7 Samospráva obce Kľačno
Čl. 8 Vzťah obce a štátu
Čl. 9 Nariadenia obce

Druhá hlava
Financovanie a rozpočet obce
Čl. 10 Financovanie obce
Čl. 11 Majetok obce
Čl. 12 Rozpočet obce
Čl. 13 Príjmy a výdavky rozpočtu obce
Čl. 14 Rozpočtové provizórium
Čl. 15 Rozpis rozpočtu a rozpočtové hospodárenie
Čl. 16 Finančné vzťahy k rozpočtu obcí a k rozpočtom VÚC
Čl. 17 Časové a účelové použitie rozpočtových prostriedkov
Čl. 18 Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia
Čl. 19 Finančné usporiadanie
Čl. 20 Peňažné fondy obce
Čl. 21 Záverečný účet obce
Čl. 22 Pravidlá používania návratných zdrojov financovania
Čl. 23 Ozdravný režim a nútená správa

Tretia hlava
Orgány obce Kľačno
Čl. 24 Základné ustanovenia
Čl. 25 Obecné zastupiteľstvo
Čl. 26 Hlasovanie obyvateľov obce
Čl. 27 Verejné zhromaždenie obyvateľov obce
Čl. 28 Rokovanie obecného zastupiteľstva
Čl. 29 Starosta obce
Čl. 30 Pokuty ukladané starostom obce
Čl. 31 Zánik mandátu starostu obce
Čl. 32 Zastupovanie starostu
Čl. 33 Obecná rada
Čl. 34 Komisie pri obecnom zastupiteľstve
Čl. 35 Obecný úrad
Čl. 36 Hlavný kontrolór
Čl. 37 Obecný hasičský zbor

 

Štvrtá hlava
Poslanci obecného zastupiteľstva
Čl. 38 Voľby a sľub poslancov
Čl. 39 Povinnosti poslancov obecného zastupiteľstva

Piata hlava
Vzťahy obce k iným subjektom
Čl. 40 Vzťah obce k okolitým obciam a mestám
Čl. 41 Vzťahy so štátom, s právnickými a fyzickými osobami, politickými stranami a
hnutiami a občianskymi združeniami
Prvá časť
Symboly obce
Čl. 42 Druhy symbolov obce
Čl. 43 Erb obce Kľačno
Čl. 44 Vlajka obce Kľačno
Čl. 45 Pečať obce Kľačno
Druhá časť
Ocenenia udeľované obcou
Čl. 46 Čestné občianstvo, ceny a odmeny
Čl. 47 Čestné občianstvo
Čl. 48 Cena obce
Čl. 49 Cena starostu obce
Čl. 50 Odmeny
Tretia časť
Dokumentovanie histórie obce
Čl. 51 Kronika obce Kľačno

Siedma hlava
Riešenie mimoriadnych situácií
Čl. 52 Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách
Čl. 53 Pomoc obci pri mimoriadnych situáciách

Ôsma hlava
Čl. 54 Spoločné a záverečné ustanovenia

 

 

 

 

 

 

 


ŠTATÚT OBCE KĽAČNO

Obecné zastupiteľstvo v Kľačne na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zákon č. 369/90 Zb.), v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z., o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len zákon č. 583/2004 Z.z.) upravuje vnútorné otázky v obci a

v y d á v a
pre územie obce Kľačno tento


Š t a t ú t o b c e K ľ a č n o .

PRVÁ HLAVA
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Štatút obce Kľačno upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce k okolitým obciam a k iným subjektom, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, udeľovanie ceny obce, ceny starostu a odmeny.

2. Štatút obce Kľačno je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

Čl. 2
Postavenie obce
Základné ustanovenia
1. Obec Kľačno je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami za podmienok stanovených zákonom a nariadeniami obce.

2. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

3. Obec má právo zriaďovať združenia obcí, ktorými sa združuje sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.

4. Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Môže sa stať členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov za podmienok, že dohody o združení alebo členstvo v medzinárodnom združení nesmú byť v rozpore s ústavou SR, ústavnými zákonmi, so zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná a s verejným záujmom.


Čl. 3
Názov obce
Obec a jej časť má svoj názov. Názov obce a jej časti sa uvádza v štátnom jazyku. (zákon č. 270/95 Z.z. o štátnom jazyku v platnom znení).

Čl. 4
Symboly obce
1. Obec má vlastné symboly a je povinná ich používať pri výkone samosprávy. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce, prípadne aj znelka obce. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.

2. Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu.

3. Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočnosti vydaných pri výkone samosprávy.

4. Obec predložila ministerstvu návrh na zápis symbolov do Heraldického registra SR. Symboly obce boli zaregistrované do Heraldického registra SR.

Čl. 5
Územie obce
1. Územie obce Kľačno tvorí jedno katastrálne územie.

2. Zmeny územia obce Kľačno možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

Čl. 6
Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti
1. Obyvateľom obce Kľačno je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.

2. Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností.
Tieto sú zakotvené v ustanoveniach § 3 ods. 2, 3, 5 a § 4 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v platnom znení.

3. Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na území obce nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo kto je v obci prihlásený na prechodný pobyt alebo dlhodobý pobyt alebo ten, kto má čestné občianstvo obce. Na tieto osoby sa nevzťahuje § 3 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 369/90 Zb, v platnom znení.

Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).
5. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, pri ktorej prišiel o svoje doterajšie bývanie, alebo má toto svoje bývanie poškodené v takom rozsahu, že nemôže riadne bývať, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc pokiaľ si to stupeň jeho osobnej núdze vyžaduje.

Čl. 7
Samospráva obce Kľačno
1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická alebo fyzická osoba.

2. Samosprávu obce Kľačno vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:
a) orgánov obce
b) hlasovaním obyvateľov obce
c) verejným zhromaždením obyvateľov obce.

3. Rozsah výkonu samosprávnych funkcií obce upravuje zákon č. 369/90 Zb. v znení neskorších predpisov § 4.

4. Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.

5. Obec môže spolupracovať s inými obcami. Obec sa môže združovať s inými obcami.

Čl. 8
Vzťah obce a štátu
1. Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na obec štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.

2. Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda. Obec pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov; v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.

3. Obec podlieha dozoru štátu v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.

4. V záujme plnenia úloh obec spolupracuje s orgánmi štátu. Orgány štátu poskytujú obci pomoc v odborných veciach a potrebné údaje z jednotlivých evidencií vedených orgánmi štátu a podieľajú sa na odbornej príprave zamestnancov obcí a poslancov obecných zastupiteľstiev. Obec poskytuje orgánom štátu potrebné údaje pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu alebo pre úradné konania v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi (napr. § 11 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku č. 99/63 Zb. v platnom znení).

 

Čl. 9
Nariadenia obce
1. Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas NR SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

2. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

3. Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú alebo iným spôsobom v obci obvyklým.

4. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Rozsah predmetu pripomienky a podmienku, aby bolo zrejmé, kto ju predkladá upravuje zákon č. 369/90 Zb., v platnom znení.

5. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou ak je zriadená. Obsah vyhodnotenia upravuje zákon č. 369/90 Zb., v platnom znení. Vyhodnotenie sa musí predložiť poslancom obecného zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

6. Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní, účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.

7. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti, okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým.

8. Nariadenia sú každému prístupné na Obecnom úrade obce Kľačno.

DRUHÁ HLAVA
FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE

Čl. 10
Financovanie obce
1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácii zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov.

2. Obec môže na plnenie svojich úloh použiť prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov, návratné zdroje financovania, zisk z podnikateľskej činnosti alebo združené prostriedky.

3. Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Použitie štátnej dotácie je preskúmateľné štátnym orgánom podľa osobitných predpisov (v súčasnosti zákon č. 583/2004 Z.z.).

4. Pokiaľ obci vlastné príjmy nepostačujú na plnenie úloh samosprávy, možno jej poskytnúť štátnu dotáciu podľa normatívu určeného vládou.

5. Obec môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami.

6. Obec si môže na plnenie svojich úloh zriadiť mimorozpočtové peňažné fondy. Na plnenie úloh spoločných pre viac obcí alebo z iného dôvodu môžu obce zriadiť spoločný fond; správu fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami, ktoré fond zriadili, a to podľa dohodnutých pravidiel.

Čl.11
Majetok obce
1. Majetok obce Kľačno tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených obcou .

2. Obec môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii, ktorú zriadila podľa osobitného predpisu. Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.

3. Obec môže svoj majetok vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť inú právnickú osobu.

4. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce.

5. Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

6. Majetok obce Kľačno možno použiť najmä na:
- verejné účely
- podnikateľskú činnosť
- na výkon samosprávy obce
- na výkon štátnej správy prenesenej na obec zákonom.

7. Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (najmä pre miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

8. Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon (zákon č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov).
9. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.

10. Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak. Za majetok obce zodpovedajú orgány obce – obecné zastupiteľstvo, starosta obce, v rozsahu svojich právomocí daných zákonom pri nakladaní s majetkom v zmysle zákona č. 369/90 Zb., v platnom znení. Zamestnanci obecného úradu zodpovedajú za zverený majetok obce v zmysle pracovno-právnych predpisov v rozsahu svojich pracovno-právnych povinností vyplývajúcich z popisu vykonávanej funkcie a pracovnej náplne.

Čl. 12
Rozpočet obce
1. Základom finančného hospodárenia obce Kľačno je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.

2. Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám.

3. Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť. To isté platí aj o záverečnom účte, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.

4. Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

5. Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona.

6. Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon (v súčasnosti zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov).

Čl. 13
Príjmy a výdavky rozpočtu obce
1. Príjmy rozpočtu obce v zmysle § 5 zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení sú:
a) výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu
b) nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti obce a jej rozpočtových organizácií podľa tohto alebo osobitného zákona
c) výnosy z finančných prostriedkov obce
d) sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou
e) dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce
f) podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného zákona
g) dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov
h) ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok
i) účelové dotácie z rozpočtu VÚC alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov
j) prostriedky z EÚ a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel
k) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

2. Rozpočet obsahuje výdavkovú časť, z ktorého sa v zmysle § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. uhrádzajú:
a) záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinnosti ustanovených osobitnými predpismi,
b) výdavky na výkon samosprávnych pôsobností obce podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou,
c) výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov,
d) výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku iných osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh podľa osobitných predisov,
e) záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo s vyšsím územným celkom, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti,
f) výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce,
g) úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,
h) výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných obcou a na výdavky na úhradu výnosov z nich,
i) iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

3. Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce.

4. Iným právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na spravovanom území, ako sú uvedené v ods. 9 tohto čl. obec môže poskytovať dotácie za podmienok ustanovených nariadením obce len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

5. Ak obec spolupracuje na základe zmluvy o zriadení združenia obcí alebo založila právnickú osobu podľa osobitného predpisu, môže obec vložiť rozpočtové prostriedky ako vklad do majetku tejto právnickej osoby alebo ako členský príspevok.

6. Poskytnutie finančných prostriedkov podľa ods. 9 a 11 tohto čl. nesmie zvýšiť dlh obce na konci rozpočtového roka a podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Konkrétne akcie, úlohy a účelové použitie prostriedkov podľa ods. 10 tohto čl. sa schvaľuje v rámci rozpočtu obce na príslušný rozpočtový rok za podmienok ustanovených nariadením obce.

7. Obec môže využívať ekonomické nástroje (miestne dane, miestny poplatok, pokuty a iné) ako regulatíva na podporu ochrany životného prostredia.

8. Výsledky hospodárenia obce vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo. O použití prebytku rozpočtového hospodárenia obce, alebo o spôsobe úhrady schodku rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

9. Obec môže určiť, že niektoré jej organizačné jednotky budú hospodáriť osobitne len so zvereným preddavkom. Zároveň určí výšku preddavku a obdobie, na ktoré sa poskytuje. Obec je povinná zúčtovať príjmy a výdavky týchto vnútorných organizačných jednotiek najneskôr do konca rozpočtového roka.¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
§ 14
Rozpočtové provizórium
1. Rozpočtové provizórium obce sa riadi ustanoveniami § 11 zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení. Ak nie je rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok schválený obecným zastupiteľstvom do 31. decembra bežného roka, spravuje sa rozpočtové hospodárenie v dobe od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obce rozpočtovým provizóriom podľa predloženého návrhu rozpočtu obce.

2. Ak návrh rozpočtu obce na nasledujúci rozpočtový rok nebude predložený obecnému zastupiteľstvu do 31. decembra bežného roka, bude obec hospodáriť podľa rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky nesmú v každom mesiaci rozpočtového provizória prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce schváleného na predchádzajúci rozpočtový rok. Výnimku tvoria výdavky, ktoré sa spravujú dohodnutými termínmi splácania, a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov.

3. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtujú s rozpočtom obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

4. Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú „Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kľačno“, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo, ako súčasť Zásad hospodárenia s majetkom obce.

Čl. 15
Rozpis rozpočtu a rozpočtové hospodárenie
1. Obec po schválení rozpočtu vykoná jeho rozpis na rozpočtové a príspevkové organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

2. Obec hospodári s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka kontroluje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami v zmysle platnej legislatívy.

3. Obec sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia a ak je to potrebné vykoná zmeny vo svojom rozpočte.

4. Obec zostavuje a schvaľuje svoj rozpočet a podľa neho hospodári. Obec je povinná zostavovať rozpočet obce podľa jednotného triedenia príjmov a výdavkov (rozpočtovej klasifikácie) ustanovenej ministerstvom. Rozpočet obce sa zostavuje na obdobie jedného rozpočtového roka, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom.

5. Obec je povinná prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre ňu vyplývajú z plnenia povinnosti ustanovených inými zákonmi a platnými zmluvami.

6. Obec môže vstupovať len do takých úverových záväzkov, ktorých plnenie dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch.


Čl. 16
Finančné vzťahy k rozpočtom obcí a k rozpočtom VÚC
Finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov sú:
- podiely na daniach v správe štátu,
- dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok.

Čl. 17
Časové a účelové použitie rozpočtových prostriedkov
1. Pre zahrnutie príjmov a výdavkov do plnenia rozpočtu obce je rozhodujúci rozpočtový rok, v ktorom sa uskutočnili. Rozhodujúci je deň pripísania alebo odpísania prostriedkov z príslušného účtu obce.

2. Účel použitia prostriedkov určený v rozpočte musí byť dodržaný.

3. Výnimka z časového použitia rozpočtových prostriedkov poskytnutých obcou formou dotácie môže byť obcou povolená s výnimkou rozpočtových prostriedkov a dotácií, kde to zákon neumožňuje (dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy a ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný kalendárny rok) .

Čl. 18
Zmeny a rozpočtu a rozpočtové opatrenia
1. Zmeny rozpočtu schvaľuje obecné zastupiteľstvo v súlade so zákonom o obcnom zriadení č.369/90 Zb., v platnom znení s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.

2. Obecné zastupiteľstvo vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami.

3. Rozpočtovými opatreniami sú:
a) presun rozpočtových prostriedkov,
b) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov,
c) viazanie rozpočtovaných výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov alebo sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného z iných dôvodov ako použitím rezervného fondu alebo použitím účelovo určených prostriedkov poskytnutých z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu.

4. Obec vedie operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka.

Čl. 19
Finančné usporiadanie
Po skončení rozpočtového roka obec finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a k štátnym fondom.

Čl. 20
Peňažné fondy obce
1. Obec môže vytvárať vlastné peňažné fondy v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. Zdrojmi peňažných fondov môžu byť najmä:
a) prebytok hospodárenia rozpočtu za uplynulý rok
b) zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení
c) zostatky týchto fondov z minulých rozpočtových rokov.

2. Zostatky peňažných fondov koncom roka neprepadajú. O použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

3. Prostriedky svojich peňažných fondov používa obec prostredníctvom rozpočtu okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými fondami navzájom a okrem prípadov, keď sa prostriedky peňažných fondov použijú len na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v priebehu rozpočtového roka.

4. Obec vytvára rezervný fond vo výške určenej obecným zastupiteľstvom; najmenej však 10 % prebytku rozpočtu.

Čl. 21
Záverečný účet obce
1. Po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracuje do záverečného účtu obce.

2. Obec finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a k fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky svojho rozpočtu. Ďalej obec usporiada finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu k štátnym fondom, k rozpočtom iných obcí a k rozpočtu VÚC.

3. Obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu. Audítor pri overovaní účtovnej závierky overuje tiež hospodárenie podľa jej rozpočtu v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z., hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania.

4. Prebytok hospodárenia rozpočtu obce po skončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov. Prípadný schodok rozpočtu podľa § 10 odsek 3 a) a b) uhradí obec predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov, alebo z návratných zdrojov financovania. O použití prebytku rozpočtu podľa § 10 odsek 3 a) a b) alebo o spôsobe úhrady schodku rozpočtu podľa § 10 odsek 3 a) a b) rozhoduje obecné zastupiteľstvo obce pri prerokúvaní záverečného účtu.

5. Záverečný účet obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa rozpočtovej klasifikácie, vrátane tvorby a použitia prostriedkov peňažných fondov. Súčasťou záverečného účtu je aj bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.

6. Nevyčerpané prostriedky podľa § 16 odsek 6 obec prevedie na osobitný účet a v nasledujúcich rozpočtových rokoch ich zaradí do rozpočtu obce ako príjmovú finančnú operáciu. Použitie prostriedkov na určený účel je výdavkom rozpočtu obce v nasledujúcich rozpočtových rokoch.

7. O použití prebytku rozpočtu podľa odseku 6 alebo o spôsobe vysporiadania schodku rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu obce. Schodok rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) obec vysporiada predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania.

8. Pred schválením sa návrh záverečného účtu obce predkladá na verejnú diskusiu podľa osobitného predpisu.

9. Prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z týchto výrokov:
a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,
b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.

10. V prípade uzatvorenia prerokovania záverečného účtu s výhradami obecné zastupiteľstvo prijme opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.

11. Návrh záverečného účtu obec prerokuje najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

Čl. 22
Pravidlá používania návratných zdrojov financovania
1. Obec je povinná pri používaní návratných zdrojov financovania dodržiavať pravidlá uvedené v zákone č.582/2004 Z.z.

2. Obec môže použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitalových výdavkov. Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka sa tieto zdroje financovania môžu výnimočne použiť za podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu.

3. Na vydávanie komunálnych obligácií sa vzťahuje osobitný predpis.

4. Obec môže vstupovať len do takých záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania, ktorých úhrada dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch.

5. Obec nesmie prevziať záruku za úver, pôžičku alebo iný dlh fyzickej osoby alebo právnickej osoby s výnimkou záruky prevzatej obcou za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu.

6. Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtovaného roka.

7. Celkovou sumou dlhu obce sa na účely tohto zákona rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financoania ku koncu rozpočtového roka a suma ručiteľských záväzkov obce.

8. Do celkovej sumy dlhu obce podľa ods. 7 sa nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých z bývalých štátnych fondov a z úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Do sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania podľa ods. 6 písm. b) obec nezapočítava sumu ich jednorazového predčasného splatenia.

9. Dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania podľa ods. 6 preveruje
pred ich prijatím hlavný kontrolór obce.

Čl. 23
Ozdravný režim a nútená správa
1. Obec je povinná zaviesť ozdravný režim, ak celková výška záväzkov po lehote splatnosti presiahne 15 % skutočných bežných príjmov obce predchádzajúceho rozpočtového roka a ak neuhradila niektorý uznaný záväzok do 60 dní odo dňa jeho platnosti.

2. Postup obce a povinnosť vypracovať návrh na zavedenie ozdravného režimu upravuje zákon č.583/2004 Z.z.

3. Ozdravný režim tvorí návrh ozdravného rozpočtu a návrh opatrení na stabilizáciu rozpočtového hospodárenia.

4. Počas ozdravného režimu môže obec používať svoje finančné prostriedky len v súlade so schváleným ozdravným rozpočtom, pričom každé použitie finančných prostriedkov obce musí vopred písomne odsúhlasiť hlavný kontrolór obce.

5. Starosta je povinný pravidelne mesačne predkladať na rokovanie obecnému zastupiteľstvu správu o plnení ozdravného režimu vrátane plnenia ozdravného rozpočtu.

6. Hlavný kontrolór obce je povinný predložiť obecnému zastupiteľstvu písomnú správu k návrhu ozdravnému režimu, k návrhu ozdravného rozpočtu a ku každej správe o plnení ozdravného režimu a ozdravného rozpočtu.

7. Obec bezodkladne písomne oznámi ministerstvu rozhodnutie o prijatí ozdravného režimu. V lehote 7 dní po uplynutí 90 dní od prijatia ozdravného režimu obec oznámi ministerstvu výsledky jeho plnenia vrátane plnenia ozdravného rozpočtu a stav záväzkov spolu so stanoviskom hlavného kontrolóra obce.

8. Obec je povinná po vydaní rozhodnutia o zavedení ozdravného režimu plniť povinnosti uložené zákonom č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

9. Ak ozdravným režimom nebol dosiahnutý potrebný obrat v hospodárení obce, ministerstvo je oprávnené rozhodnúť o zavedení nútenej správy nad obcou ak:
a) nastali skutočnosti uvedené v zákone a obec nezaviedla ozdravný režim
b) po skončení hospodárenia v ozdravnom režime trvajú skutočnosti uvedené v zákone, pre ktoré bol zavedený a to podľa zistení ministerstva financií alebo na základe oznámenia
1. starostu obce,
2. hlavného kontrolóra obce,
3. audítora
4. veriteľa
5. štátneho orgánu.
10. Pred zavedením nútenej správy orgány splnomocnené k tomu zákonom preveria skutočnosti uvedené v oznámení.

11. Obec je povinná do 7 dní od doručenia rozhodnutia o zavedení nútenej správy toto rozhodnutie zverejniť spôsobom v obci obvyklým.

12. Obec je povinná vykonať všetky úkony uložené jej zákonom a plniť povinnosti uložené jej zákonom v takom prípade.

TRETIA HLAVA
ORGÁNY OBCE KĽAČNO

Čl. 24
Základné ustanovenia
1. Orgánmi obce sú:
a) obecné zastupiteľstvo
b) starosta obce.

2. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä:
a) obecnú radu
b) komisie,
a určuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

Čl. 25
Obecné zastupiteľstvo
1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Kľačno zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Kľačno na štyri roky.

2. Obecné zastupiteľstvo v Kľačne má počet poslancov určených zákonom.

3. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

4. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o jemu vyhradených otázkach života obce a vykonáva najmä svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/90 Zb.

5. Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb., rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku,
c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
g) uznášať sa na nariadeniach,
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb.
i) určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,
j) zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku
k) schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce, vypracovaný podľa osobitného predpisu,
l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, schválením zmluvy o združení obecným zastupiteľstvom,
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,
q) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,
r) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku,
s) schvaľovať nakladanie s majetkovými právami,
t) schvaľovať štatút obce.

6. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania nariadení obce, uznesenia obecného zastupiteľstva stanovuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Kľačne. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva stanovuje tiež spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy a Zásady kontrolného systému obecnej samosprávy v Kľačne.

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬Čl. 26
Hlasovanie obyvateľov obce
1. Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce, ak ide o:
a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
b) odvolanie starostu
c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov

2. Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce o rozdelení obce podľa ods. 1 písm. a) tohto čl., ak sú splnené podmienky rozdelenia uvedené v zákone č. 369/90 Zb.

3. Petíciu podľa ods. 1 písm. c) overujú aspoň traja poslanci určení obecným zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru a starosta; starosta neoveruje petíciu podanú podľa § 13a ods. 3 písm. a) prvého bodu. Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným zákonom a ak ide o rozdelenie obce, aj náležitosti podľa ods. 2, obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície obci; to platí aj v prípade petície podľa § 13a ods. 3 písm. a) prvého bodu. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce.

4. Výsledky hlasovania obyvateľov obce sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov hlasovania obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky hlasovania obyvateľov obce do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

Čl. 27
Verejné zhromaždenie obyvateľov obce
1. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo časti, resp. častí.

2. Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na verejné zhromaždenie obyvateľov obce, resp. jeho časti.

3. Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli Obecného úradu v Kľačne, prípadne iným vhodným spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom rozhlase a pod.). O prerokovanej problematike sa spisuje zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.

4. Na rokovanie verejného zhromaždenia obyvateľov obce sa primerane použijú ustanovenia o rokovaní obecného zastupiteľstva.

Čl. 28
Rokovanie obecného zastupiteľstva
1. Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace. Jeho zasadnutie zvoláva a vedie starosta obce, ak zákon č. 369/90 Zb. neustanovuje inak. Prvé zasadnutie obecné zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov obecného zastupiteľstva, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva do 10 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie, ak žiadosť neobsahuje iný termín. Zasadnutie obecného zastupiteľstva možno uskutočniť aj vtedy, ak ho starosta nezvolá; v takomto prípade ho môže zvolať zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Návrh programu rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva alebo, ak ide o mimoriadne zasadnutie, aspoň 24 hodín pred jeho konaním.

2. Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Ak obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie.

3. Ak obecné zastupiteľstvo zriadilo poradný orgán, vypočuje pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú bol poradný orgán zriadený, jeho stanovisko.
4. Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov.

5. Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady SR, zástupca vlády alebo štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. Môže sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce.

6. Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.

7. Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

Čl. 29
Starosta obce
1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Volia ho obyvatelia v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa končí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob volieb starostu upravuje osobitný predpis.

2. Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou:
a) poslanca obecného zastupiteľstva
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený
d) predsedu samosprávneho kraja
e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy alebo
f) podľa osobitného zákona.

3. Starosta
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo Štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

4. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce po predchádzajúcom schválení založenia zmluvných majetkových vzťahov obecným zastupiteľstvom a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom (§ 13 ods. 4 a § 27 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb.).

5. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné, tak, že ho nepodpíše v lehote 10 dní od schválenia obecným zastupiteľstvom. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.

6. Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva starostom pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do 2 mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

Čl. 30
Pokuty ukladané starostom obce
1. Starosta obce môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 200 000 Sk, ak
a) poruší nariadenie,
b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
c) nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.

2. Pokuta je príjmom obce v súlade s platnou rozpočtovou skladbou.

3. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa starosta dozvedel o tom, kto sa konania podľa odseku 1 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti podľa ods. 1 písm. c). Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Čl. 31
Zánik mandátu starostu
1. Mandát starostu zaniká
a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b) uplynutím funkčného obdobia (§ 13 ods. 1), pričom funkčné odbobie sa skončí až uložením sľubu novozvoleným starostom,
c) vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f) vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu
g) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,
h) v prípadoch podľa § 13 ods. 3 zákona č. 369/90 Zb., v platnom znení, a to z dôvodov uvedených v § 29 ods. 2 tohto štatútu
i) smrťou
j) zrušením obce.

2. Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú dňom uvedeným v tomto písomnom úkone, najneskôr však dňom doručenia obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

3. Mandát starostu obce nezanikne, ak nebol vo voľbách zvolený starosta, alebo ak novozvolený starosta odmietol vykonať sľub alebo zložil sľub s výhradou. V takom prípade zanikne mandát starostu až zložením sľubu novozvoleného starostu bez výhrad.

4. Obecné zastupiteľstvo
a) vyhlási hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, ak
1. o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov
2. hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,
a) môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.

5. O návrhu podľa ods. 4 písm. a) druhého bodu rozhoduje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

6. Zástupca starostu zvolá obecné zastupiteľstvo v prípadoch podľa § 13a ods. 3 zákona č. 369/90 Zb. (viď ods. 4 čl. 31 tohto štatútu), ak ho nezvolá starosta.

7. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Čl. 32
Zastupovanie starostu
1. Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca, ktorého na návrh starostu na tento účel zvolí spravidla na celé funkčné obdobie obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať a zvoliť nového.

2. Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je po celý čas jej existencie po celé svoje funkčné obdobie jej členom. Zástupca starostu v čase, keď zastupuje starostu, zvoláva a vedie zasadnutie obecnej rady. Ak je neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie dlhodobá, zodpovedá zástupca starostu za chod obecného úradu.

3. Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu ustanoví okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať.

4. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia podľa § 13 ods. 1 písm. c) až i) plní úlohy starostu v plnom rozsahu zvolený zástupca starostu. Zastupovanie končí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Čl. 33
Obecná rada
1. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu. Obecná rada je zložená zo štyroch poslancov obecného zastupiteľstva, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Spôsob volieb upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

2. Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov obecného zastupiteľstva. V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán v obecnom zastupiteľstve.

3. Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva, plní úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva.
4. Obecná rada sa schádza podľa potreby najmenej raz za mesiac. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta obce.

5. Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov. Ak obecná rada nie je schopná prijať uznesenie v ktorejkoľvek veci predloženej na jej rokovanie obecným zastupiteľstvom alebo starostom, starosta predloží vec na prerokovanie obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.

Čl. 34
Komisie pri obecnom zastupiteľstve
1. Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné zastupiteľstvo.

2. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

3. Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie – ním je spravidla poslanec obecného zastupiteľstva a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.
Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, tajomníka komisie a členov.

Predseda komisie:
- riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh spoločne s tajomníkom pripravuje program schôdze
- zostavuje plán činnosti
- organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva
- zastupuje komisiu navonok.

Tajomník komisie:
- spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie
- zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie
- vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie
- zabezpečuje administratívnu agendu súvisiaciu s činnosťou komisie
- plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.

4. Obecné zastupiteľstvo v obci zriadilo tieto stále komisie:
- Ekonomická, finančná a podnikateľskej činnosti
- Výstavby, územného plánovania a životného prostredia
- Sociálna, zdravotná a bytová
- Kultúry, vzdelávania a športu.

5. V prípade potreby a vhodnosti vytvorí obecné zastupiteľstvo ďalšie komisie, prípadne komisie zruší, zlúči alebo rozčlení.

6. Komisie na úseku, pre ktoré boli zriadené, najmä:
a) vypracúvajú dlhodobé koncepcie, návrhy rozvoja a činnosti obce za svoj úsek,

b) vypracúvajú stanoviská k materiálom prejednávaných v obecných orgánoch,


c) vyjadrujú sa k sťažnostiam, pripomienkam, podnetom občanov a poslancov.


7. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie, v prípade že z vážnych dôvodov a prekážok na jeho strane tajomník komisie.
Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na svojom prvom zasadaní.

8. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

Čl. 35
Obecný úrad
1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Poriadok pracovno-právnej zodpovednosti jednotlivých zamestnancov za plnenie úloh obecného úradu určuje Organizačný poriadok obecného úradu, ktorý upravuje pracovnú náplň funkcií zamestnancov, ich hmotnú zodpovednosť a podriadenosť. Pracovný poriadok zamestnancov obce upravuje ich práva a povinnosti v pracovnoprávnom vzťahu k obci.

2. Obecný úrad najmä
a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií,
c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

3. Prácu obecného úradu organizuje starosta.

4. Obecný úrad sa podieľa na organizačnej a technickej príprave dokumentácie k zmluvným vzťahom a poskytuje materiálno-technickú súčinnosť pri kontrole plnenia zmluvných vzťahov.

Čl. 36
Hlavný kontrolór
1. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra.

2. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na 6 rokov.

3. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.

4. Hlavný kontrolór najmä:
a) vykonáva kontrolu v rozsahu určenom zákonom o obecnom zriadení,
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,

c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka,
f) spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štruktúrálnych fondov EÚ,
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.

5. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na zasadnutiach obecnej rady s hlasom poradným.

6. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.

7. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:
a) poslanca obecného zastupiteľstva
b) starostu
c) člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou
d) iného zamestnanca obce
e) podľa osobitného zákona (napr. zákon o prokurátoroch).

8. Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká
a) vzdaním sa funkcie
b) odvolaním z funkcie
c) uplynutím obdobia, na ktoré bol zvolený
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e) dňom právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo bola jeho spôsobilosť obmedzená,
f) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin,ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
g) dňom keď začal vykonávať funkciu, ktorá je nezlučiteľná s funkciou hlavného kontrolóra.

9. Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak
a) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca,
b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol n to písomne aspoň raz upozornený obecným zastupiteľstvom,
c) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa zákona 369/90 Zb., o obecnom zriadení §18 ods.1 alebo údaj o svojich majetkových pomeroch.

Čl. 37
Obecný hasičský zbor
1. V obci Kľačno pôsobí obecný hasičský zbor, ktorý zriaďuje Obecné zastupiteľstvo v Kľačne.
Obecné zastupiteľstvo tiež určuje jeho organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na jeho činnosť.

2. Obecné zastupiteľstvo určuje organizáciu obecného hasičského zboru s prihliadnutím na potrebu zabezpečovania požiarnej ochrany podľa požiarneho nebezpečenstva v obci a veľkosť hasebných obvodov.

3. Na čele obecného zboru je veliteľ, ktorého na návrh starostu vymenúva do funkcie a odvoláva z funkcie obecné zastupiteľstvo.

4. Veliteľ obecného hasičského zboru zodpovedá za svoju činnosť starostovi a obecnému zastupiteľstvu. Obecné zastupiteľstvo môže veliteľa obecného hasičského zboru odvolať na návrh starostu ak:
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b) dlhodobo alebo hrubo a opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie,
c) poškodil úmyselne majetok obce zverený hasičskému zboru.

5. Obecný hasičský zbor:
- vykonáva hasebné práce pri zdolávaní požiaru na území obce a poskytuje pomoc jednotkám hasičskej ochrany pri sústreďovaní síl a prostriedkov v prípade zdolávania požiarov mimo územia obce,
- vykonáva technické zásahy pri ohrození života a zdravia,
- poskytuje technickú pomoc a podieľa sa na záchranných prácach v prípade vzniku živelných pohrôm a mimoriadnych udalostí,
- podieľa sa na zabezpečovaní odbornej prípravy dobrovoľných verejných hasičských zborov, hasičských hliadok a členov kontrolných skupín,
- podieľa sa na spracúvaní určenej dokumentácie hasičskej ochrany obce,
- podieľa sa na organizovaní a vykonávaní preventívnych hasičských kontrol,
- podieľa sa na plnení úloh na úseku civilnej ochrany,
- plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov starostu.

Postavenie, organizáciu, početné stavy, riadenie a samotnú činnosť obecného hasičského zboru upravilo obecné zastupiteľstvo v Štatúte Obecného hasičského zboru v Kľačne.


ŠTVRTÁ HLAVA
POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Čl. 38
Voľby a sľub poslancov
1. Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách.

2. Spôsob voľby a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi (zákon č. 369/90 Zb. v platnom znení). Obec má v súlade s týmto zákonom 9 poslancov.

3. Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami, resp. záujmami častí obce. Vykonávajú ju v súlade s ústavou SR, ústavnými a ďalšími zákonmi.

4. Zložením sľubu poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti a získava mandát poslanca.
Čl. 39
Povinnosti a oprávnenia poslancov obecných zastupiteľstiev
1. Poslanec obecného zastupiteľstva (ďalej len „poslanec“) je povinný najmä
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b) zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
c) dodržiavať organizačný (štatút obce) a rokovací poriadok obecného zastupiteľstva,
d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

2. Mandát poslanca zanikne v týchto prípadoch:
a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou
b) uplynutím funkčného obdobia
c) vzdaním sa mandátu
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce, v ktorej vykonáva funkciu,
g) ak sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva,
h) ak počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
i) v prípadoch podľa § 11 ods. 2 zákona č. 369/90 Zb.,- nezlučiteľnosť funkcií,
j) zrušením obce alebo
k) smrťou.

3. Mandát poslanca obecného zastupiteľstva zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne; pri písomnom zdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

4. Poslanec je oprávnený najmä
a) predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
b) interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
c) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou,
d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
e) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažnosti a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,
f) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

5. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jeho výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.

6. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru.

7. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

8. Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie dlhodobe plne uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov.

PIATA HLAVA
VZŤAHY OBCE K INÝM SUBJEKTOM

Čl. 40
Vzťah obce k okolitým obciam a mestám
1. Obce môžu spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona.

2. Zmluva uzavretá na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti sa uzatvára na určitý čas alebo na neurčitý čas. Zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

3. Obce môžu zriaďovať združenia obcí. Združenie obcí je právnická osoba.

4. Predmetom činnosti združenia obcí je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosť o životné prostredie (predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd), miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný ruch; svojou činnosťou združenie obcí napomáha vytvárať podmienky na plnenie úloh obcí, ako aj úloh vyššieho územného celku.

5. Združenie obcí zaniká
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením obcí,
b) právoplatným rozhodnutím krajského úradu o jeho rozpustení.

6. Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcich miestne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov.

7. Veci spoločného záujmu obce a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou obce s okolitými mestami a obcami.

8. Obec môže k obhajobe svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami iných štátov a byť členom medzinárodných združení miestnych orgánov.

9. Na prerokovanie vecí spoločného záujmu a na výmenu skúseností sa môže obec schádzať s inými obcami na regionálnych konferenciách.

10. Konferencie obcí sa schádzajú podľa potreby. Obce sa na nich uznášajú na základných smeroch regionálnej politiky, na pravidlách vzájomnej spolupráce a plnenia spoločných úloh a pod.

11. Obce sa môžu v záujme plnenia spoločných úloh, na zastupovanie svojich záujmov a potrieb alebo z iných dôvodov združovať do stálych alebo dočasných republikový
 

Opatrovateľská služba v obci Kľačno

MAS Žiar

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Otváracie hodiny pošty od 2. októbra 2018:
Pondelok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Utorok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Streda: 8,30 - 9,30 15,00 - 17,00
Štvrtok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Piatok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00

Vývoz komunálneho odpadu v popolniciach sa od apríla 2019 bude konať KAŽDÚ STREDU v týždni namiesto pondelka

Od 16.apríla 2019 môžete všetky použité prenosné batérie (tužkové, monočlánky, 9 V batérie, batérie z mobilných telefónov) vhadzovať do zbernej nádoby vo vestibule budovy obecného úradu a materskej školy.

Vývoz septikov a žúmp si môžete objednať u týchto poskytovateľov:
Ján BORKO:
0903 545 114, 0903 681 361
Tomáš MASARIK:
0949 622 353
František ŠTEFAN:
046/54 46 715, 0944 352 557
VEOLIA:
0850 111 234

Od 1. 7. 2017 bol zriadený Spoločný obecný úrad so sídlom v Nitrianskom Pravne, ktorý prebral prenesený výkon štátnej správy vo veciach podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a vo veciach podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách pre obce Nitrianske Pravno, Chvojnica, Kľačno, Malinová, Poluvsie, Pravenec, Tužina.
Sídli na námestí v budove pošty v priestoroch bývalej drogérie Matušík. Adresa: Spoločný obecný úrad Nitrianske Pravno, pracovisko Nitrianske Pravno, Námestie SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno. Samostatné odborné referentky na úseku stavebného poriadku: Mgr. Viera Budayová, Ing. Vladimíra Richterová.Telefónny kontakt: 046/ 54 46 218. E-mail: budayova@nitrianskepravno.sk, richterova@nitrianskepravno.sk . Stránkové dni pre verejnosť:
pondelok: 7,30 - 15,00 hod.
utorok: nestránkový deň
streda: 7,30 - 16,00 hod.
štvrtok: nestránkový deň
piatok: 7,30 - 14,00 hod.

Pre občana ako užívateľa tejto mapy je možné štandardne nastaviť funkciu meranie, tlač a zobrazenie základných vrstiev katastra: Mapa, Popis, v registri C aj vrstva Zappar.

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kľačno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka