Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
obec Kľačno - okres PrievidzaHľadať
 
 

Oznamy

Aktuálne oznamy

19.3.2019 - Potraviny na križovatke zatvorenéVytlačiť
 

Vedúca potravín na križovatke oznamuje občanom, že v utorok 19. marca 2019 budú potraviny na križovatke celý deň zatvorené z dôvodu inventúry.


 
 

Ponuka nebytových priestorov na prenájom - bufet na ihrisku - cenová ponukaVytlačiť
 

Obec Kľačno v zmysle §9a, odst. 9, zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ponúka do nájmu na podnikateľské aktivity nebytový priestor:

- Bufet na ihrisku v Kľačne  parc. CKN č. 829/7 o výmere 76 m2,

- sociálne zariadenia – príslušenstvo k bufetu na futbalovom ihrisku,

- priestory pre oddych a občerstvenie – terasa bufetu.

 

Obec Kľačno zverejňuje zámer prenajať priamym prenájmom nebytové priestory „Bufet na ihrisku“ v k.ú. obce Kľačno. Minimálna výška nájmu je stanovená 100,- Eur/mesiac, ako cena obvyklá v tom čase a mieste. Záujemcovia môžu podávať písomné prihlášky s uvedením účelu využitia, výšky nájmu za mesiac a identifikačných údajov v zalepenej obálke označenej: „Prenájom bufetu - neotvárať“ v lehote do 29. 3. 2019 do 13,30 hod. na adresu: Obecný úrad Kľačno č. 326, 972 15 Kľačno.

Bližšie informácie, prípadne dohodnúť si obhliadku priestorov na tel. č. 046/5445120, prípadne osobne na OcÚ Kľačno.

budova bufetu.jpg

terasa bufetu.jpg

vnútorný priestor.jpg


 
 

23. marca Pre hriechy sveta umučený vo Chvojnici, autobus pôjde z križovatky Vytlačiť
 

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Občianske združenie Hornonitrie a obce pravnianskej doliny vás v sobotu 23. marca 2019 pozývajú na pásmo pašiových spevov pod názvom PRE HRIECHY SVETA UMUČENÝ, ktoré sa bude konať o 15,00 hod. v Kostole Povýšenia sv. Kríža vo Chvojnici. Účinkuje: Spevácky zbor sv. Jakuba z Tužiny.
Je to záverečné podujatie projektu Zimné slávnosti Hornonitria.

Záujemcov z Kľačna bezplatne odvezie mimoriadny autobus o 14,20 hod. z križovatky, pôjde smerom nadol, bude stáť ešte na zastávke pri bývalej dolnej škole a pri kultúrnom dome. Po skončení podujatia je zabezpečený aj odvoz naspäť do Kľačna.

Pre_hriechy_sveta_umuceny.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja,                           občianske združenie Hornonitrie a obce pravnianskej doliny

Vás pozývajú na ZIMNÉ SLÁVNOSTI HORNONITRIA:

 2. 2. 2019 o 15,00 hod.                                                  Obecný úrad Nitrianske Pravno

OTVORENIE ZIMNÝCH SLÁVNOSTÍ HORNONITRIA
a vernisáž výstavy ľudovo-umeleckých výrobkov Kamila Znamenáka a Milana Bolfika

Výstava potrvá do 28. 2. 2019.


2. 2. 2019 o 18,00 hod.                                                   Kultúrny dom Pravenec

ZIMNÉ SLÁVNOSTI FOLKLÓRU
Programy folklórnych kolektívov hornej Nitry s ľudovou veselicou v rámci projektu ZSH


9. 2. 2019 o 15,00 hod.                                                   Tužina

MAJSTRI PRAVNIANSKEJ DOLINY
Jarmok tradičnej ľudovej tvorby v rámci projektu ZSH


16. 2. 2019 o 15,00 hod                                                Kultúrny dom Poluvsie

PAMÄTNICA JOZEFA STREČANSKÉHO
Spomienkové podujatie, súťaž neprofesionálnych inštrumentalistov v rámci projektu ZSH

Hosť: Ľudová hudba Furmani Nitra


24. 2. 2019 o 15,00 hod                                                 Kultúrny dom Poruba

DEŇ DETSKÉHO FOLKLÓRU
Programy detských folklórnych súborov obcí pravnianskej doliny v rámci projektu ZSH


2. 3. 2019 o 17,00 hod.                                                    Kultúrny dom Kľačno

SÚZVUKY
Programy speváckych skupín spolkov Karpatských Nemcov obcí pravnianskej doliny v rámci projektu ZSH


23. 3. 2019 o 15,00 hod.                                                 Kostol Povýšenia sv. Kríža Chvojnica

PRE HRIECHY SVETA UMUČENÝ
Pásmo pašiových spevov v podaní Speváckeho zboru sv. Jakuba z Tužiny v rámci projektu ZSH


Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

 

 


 
 

27. marca Zber skla Vytlačiť
 

Zber_sklaOznamujeme občanom, že zber skla sa uskutoční v stredu 27. marca 2019. Sklo vo vhodných nádobách vyložte pred domy už ráno pred 7,00 hod. Nezbiera sa tabuľové sklo a porcelán.


 
 

Prečo triediť odpadVytlačiť
 

NIE, VŠETOK VYTRIEDENÝ ODPAD NEKONČÍ NA JEDNEJ KOPE! ANI NA SKLÁDKE!

Možno aj vy ste už videli nasledujúcu situáciu: Auto zberovej spoločnosti, ktoré bežne vyváža kontajnery na zmesový odpad, prišlo vyviezť viaceré kontajnery vytriedeného odpadu za sebou. Prípadne, ak zbierate odpad do vriec, smetiari naraz naložia na korbu vrece s plastmi aj vrece s papierom. Na základe tohto ste mohli prísť k záveru, že je zbytočné doma triediť odpad, veď aj tak sa to všetko odvezie na jednu kopu či na skládku.

Ako to teda v skutočnosti je?

V prvom rade si treba uvedomiť, že vytriedený odpad je surovinou, s ktorou sa obchoduje a následne sa používa na výrobu nových výrobkov. Triedením a recykláciou sa šetria prírodné zdroje aj zásoby nerastných surovín. Správne vytriedený odpad je opätovne spracovaný a využitý.

Pokiaľ ide o vývoz odpadu, existuje viacero typov zberných vozidiel, ktoré majú rozličné technické riešenia. Často sa stáva, že zberová spoločnosť používa to isté vozidlo na zber zmesového odpadu a tiež na zber triedeného odpadu.  Najčastejšie na Slovensku prebieha zber vytriedených zložiek odpadu po jednotlivých druhoch. Auto odvezie podľa zberového kalendára napríklad papier a to isté auto sa iný deň prázdne vráti a vyzbiera plasty. Ďalší deň ním zasa zvezú zmesový odpad.

Existujú však i také zberové vozidlá, ktoré majú rozdelený nákladný priestor a pri vývoze sa súbežne zbierajú rôzne vytriedené druhy odpadu. Každá zložka sa však vtedy sype zvlášť do osobitného zásobníka, ktorý je súčasťou nákladného priestoru vozidla.

Zberove_auto.png

Táto forma je k životnému prostrediu priateľskejšia, keďže zberové autá nejazdia na jedno miesto viackrát. Šetrí sa čas, pohonné hmoty a menej najazdených kilometrov sa odrazí aj na menšej produkcii skleníkových plynov. Rovnako to platí i v prípade odpadu zbieraného do vriec. Vrecia aj po naložení na nákladný priestor vozidla chránia vytriedený odpad pred tým, aby sa pomiešal.

Všetok vytriedený odpad potom putuje na triediacu linku, kde sa rozdelí podľa materiálu. Na linke sa ďalej dotrieďuje na jednotlivé druhy.  Napríklad plasty sa dotrieďujú niekedy až na 18 druhov a papier na 2 až 4 druhy. Pracovníci z pásu vyhadzujú i nečistoty, ktoré do triedeného zberu nepatria. Občas však skutočne môže odpad z farebného kontajnera alebo vreca skončiť na skládke. Ak totiž  vytriedený odpad obsahuje viac než 45 % nečistôt – čiže iného, napríklad zmesového odpadu, nie je možné jeho následné dotriedenie (či už z finančného alebo hygienického hľadiska).

Triediaca_linka.jpg

Ak správne triedime, svet je krajší

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

  • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. 
  • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale: 

                                                       Symboly.jpg      

           

  • Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce.​​ Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
  • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

 
 

Zber použitých batérií a akumulátorovVytlačiť
 

MACH TRADE  spol. s  r. o.  / INSA spol. s r.o.

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov

Zachovať zdravé životné prostredie na našej planéte aj pre budúce generácie je veľmi dôležitá a zodpovedná úloha. Zničená príroda, znečistené ovzdušie, kontaminované vodné zdroje a pôda, to všetko sa podpísalo pod vznik globálnych ekologických problémov, ktoré viedli k negatívnym zmenám ako otepľovanie atmosféry, ohrozenie biodiverzity, stenčovanie ozónovej vrstvy Zeme a pod., ale aj obrovský nárast odpadov. Zabrzdiť katastrofické dôsledky globálnych ekologických problémov sa podarí len vtedy, ak sa začnú riešiť lokálne environmentálne problémy, o čo sa musíme pokúsiť všetci, každý v rámci svojich možností, vo svojom bydlisku či na pracovisku.

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.

V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom popolnice prekríženej čiarou v tvare písmena

X.

Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na celom území Slovenska. . Batérie a akumulátory (BaA) obsahujú látky ako sú ťažké kovy a kyseliny, ktoré vo voľnom prostredí na nelegálnych úložiskách alebo v prostredí skládok odpadov môžu spôsobiť kontamináciu životného prostredia a predstavujú riziko pre zdravie obyvateľstva.

Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestného poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podla § 81 ods. 10 zákona 79/2015.

Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACH TRADE, s.r.o.  v spolupráci s partnerskými  spoločnosťami pôsobiacimi  na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveň spoločností je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov. V triedení a recyklácii sú významnými globálnymi hráčmi v oblasti spracovania nebezpečných odpadov.

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

MACH TRADE  spol. s  r. o.  / INSA spol. s r.o.


 
 

Kedy zasielať SMS na číslo 112Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie SMS POMOC 112.pdf SMS POMOC 112.pdf (345.7 kB)

 
 

Úradná tabuľa

Výsledky volieb prezidenta SR v našej obci - 1. koloVytlačiť
 

Volby

 

 

 

Počet voličov  zapísaných v zozname voličov: 890                                                              Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 440                                                                 Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 440
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 439
49,43% -ná účasť voličov

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotliých kandidátov:

1. Béla BUGÁR, Ing.                                                                     7

2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr.                                                    175

3. Martin DAŇO                                                                           9

4. Štefan HARABIN, JUDr.                                                          57

5. Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD.                                      16

6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr.                                                  63

7. Milan KRAJNIAK, Bc.                                                             22

8. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD.                                        vzdal sa kandidatúry

9. František MIKLOŠKO, RNDr.                                                12

10. Robert MISTRÍK, Dr. Ing.                                                     vzdal sa kandidatúry

11. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD.                                           74

12. Róbert ŠVEC, Mgr.                                                               1

13. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing.                                         0

14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD.                                             2

15. Ivan ZUZULA, RNDr., CSc.                                                   1


 
 

Vyhlásenie opakovanej cenovej ponuky - 4 stavebné pozemkyVytlačiť
 

pohľad na pozemky.jpgpohľad pozemky.jpgObec Kľačno vzhľadom na vyvolaný záujem na odpredaj stavebných pozemkov vyhlasuje opakovanú cenovú ponuku na odpredaj obecného majetku - 4 stavebné pozemky a to:

Pozemok parc. CKN č. 751/2 – trvalé trávne porasty o výmere 902 m2 ,

Pozemok parc. CKN č. 751/3 – trvalé trávne porasty o výmere 928 m2,

Pozemok parc. CKN č. 755/1 – trvalé trávne porasty o výmere 957 m2,

Pozemok parc. CKN č. 756/1 – trvalé trávne porasty o výmere 1011 m2

Pozemky sa nachádzajú v intraviláne obce. Jedná sa o stavebné pozemky s vybudovanými prípojkami vody a elektriny v lokalite bývalej materskej školy. K pozemkom vedie spevnená prístupová komunikácia.

         Majetok bude odpredaný priamym predajom (cenovou ponukou) podľa § 9a ods. 1 písm. c) v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v zmysle Interného predpisu o zmluvných prevodoch nehnuteľností z vlastníctva obce Kľačno.

Podmienky predaja:

Ako najnižšia ponuka za predmetné pozemky je cena stanovená OZ v Kľačne vo výške 30,- Eur/m2.

Kupujúci bude znášať náklady za kolok návrhu na vklad.

POZEMOK č. 1:

Parc. CKN č. 751/2 o výmere 902 m2 – najnižšia ponuka 27.060,- Eur

POZEMOK č. 2:

Parc. CKN č. 751/3 o výmere 928 m2 – najnižšia ponuka 27.840,- Eur

POZEMOK č. 3:

Parc. CKN č. 755/1 o výmere 957 m2 – najnižšia ponuka 28.710,- Eur

POZEMOK č. 4:

Parc. CKN č. 756/1 o výmere 1011 m2 – najnižšia ponuka 30.330,- Eur.

Záujemcovia o kúpu jednotlivých pozemkov svoje cenové ponuky môžu zasielať v zapečatenej obálke označenej podľa vybratého pozemku nasledovne:

„Predaj pozemku č. 1 – NEOTVÁRAŤ“ v termíne do 29. 3. 2019 do 13,30 hod. na Obecný úrad Kľačno 326, PSČ 972 15

„Predaj pozemku č. 2 – NEOTVÁRAŤ“ v termíne do 29. 3. 2019 do 13,30 hod. na Obecný úrad Kľačno 326, PSČ 972 15

„Predaj pozemku č. 3 – NEOTVÁRAŤ“ v termíne do 29. 3. 2019 do 13,30 hod. na Obecný úrad Kľačno 326, PSČ 972 15

„Predaj pozemku č. 4 – NEOTVÁRAŤ“ v termíne do 29. 3. 2019 do 13,30 hod. na Obecný úrad Kľačno 326, PSČ 972 15

 

Bližšie informácie budú poskytnuté na Obecnom úrade v Kľačne na tel. čísle: 046/5445 120.


 
 

Oznámenie o uložení zásielky - Miroslav KolářVytlačiť
 

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY
V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie doporučeného listu úradnej zásielky do vlastných rúk pre adresáta:   Miroslav Kolář.
Zásielku si môžete vyzdvihnúť v čase od 15. 3. 2019 do 02. 4. 2019 na pošte v Kľačne počas úradných hodín. Tel. číslo pošty: 046/ 54 45 129.
Dátum vyvesenia: 18. 3. 2019


 
 

Oznámenie o uložení zásielky - Miroslav KolářVytlačiť
 

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY
V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie doporučeného listu úradnej zásielky do vlastných rúk pre adresáta:   Miroslav Kolář.
Zásielku si môžete vyzdvihnúť v čase od 12. 3. 2019 do 30. 3. 2019 na pošte v Kľačne počas úradných hodín. Tel. číslo pošty: 046/ 54 45 129.
Dátum vyvesenia: 13. 3. 2019


 
 

Návrh VZN ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Kľačno Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie VZN-pes.doc VZN-pes.doc (107 kB)

 
 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 Vytlačiť
 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Kľačno je 15,89%.

V obci Kľačno bolo v roku 2018 vyseparovaných 49,635 t komunálneho odpadu.

Celkové množstvo komunálneho odpadu za rok 2018: v obci Kľačno: 312,315 t.

 


 
 

Voľby do Európskeho parlamentu dňa 25. 5. 2019Vytlačiť
 

layout_set_logo.png


 
 

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Kľačne dňa 25. 1. 2019 a Uznesenie č. 1/2019Vytlačiť
 

Erb


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Kľačno z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

Obec Kľačno so sídlom Obecný úrad Kľačno v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva v Kľačne č. 1/2019 bod B č. 10 zo dňa 25. 1. 2019 zverejňuje

zámer prenájmu svojho majetku, a to:

Pozemok parc. CKN  č. 506/5 - výmera 1160 m2 v k.ú. obce Kľačno, zapísané na LV č. 1 v k.ú. obce Kľačno na poľnohospodárske využitie

žiadateľovi: Jánovi Markovi a manž. Viere, Kľačno č. 412, 

za obvyklý prenájom v tom čase a mieste v stanovenej výške 0,033 Eur/m2/rok t.j.. 38,28 Eur/rok

z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že:

            Jedná sa o nevyužívaný majetok obce. Pozemok sa nachádza za rodinným domom žiadateľov, v súčasnosti je zaburinený a nikto sa oň nestará. Prístup na tento pozemok majú iba majitelia susedných pozemkov parc. CKN č. 506/5.

Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku obce Kľačno z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania ďalšieho zvolaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kľačne dňa 29. marca 2019, do kedy môžu byť podané námietky.

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce a na www.klacno.eu: od 6. 2. 2019     do 29. 3. 2019


 
 

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019Vytlačiť
 


 
 

Interná smernica Obce Kľačno č. 1/2018 o poskytovaní opakovaného finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obedaVytlačiť
 


 
 

Opatrovateľská služba v obci Kľačno

MAS Žiar

dnes je: 19.3.2019

meniny má: Jozef

Otváracie hodiny pošty od 2. októbra 2018:
Pondelok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Utorok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Streda: 8,30 - 9,30 15,00 - 17,00
Štvrtok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Piatok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00

Zber plastov, tetrapakov, plechovíc sa v prvom štvrťroku roka 2019 bude konať druhý utorok v danom mesiaci:
12. februára 2019
12. marca 2019

Zber skla sa koná tak ako doteraz každú poslednú stredu v mesiaci.

Vývoz septikov a žúmp si môžete objednať u týchto poskytovateľov:
Ján BORKO:
0903 545 114, 0903 681 361
Tomáš MASARIK:
0949 622 353
František ŠTEFAN:
046/54 46 715, 0944 352 557
VEOLIA:
0850 111 234

Od 1. 7. 2017 bol zriadený Spoločný obecný úrad so sídlom v Nitrianskom Pravne, ktorý prebral prenesený výkon štátnej správy vo veciach podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a vo veciach podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách pre obce Nitrianske Pravno, Chvojnica, Kľačno, Malinová, Poluvsie, Pravenec, Tužina.
Sídli na námestí v budove pošty v priestoroch bývalej drogérie Matušík. Adresa: Spoločný obecný úrad Nitrianske Pravno, pracovisko Nitrianske Pravno, Námestie SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno. Samostatné odborné referentky na úseku stavebného poriadku: Mgr. Viera Budayová, Ing. Vladimíra Richterová.Telefónny kontakt: 046/ 54 46 218. E-mail: budayova@nitrianskepravno.sk, richterova@nitrianskepravno.sk . Stránkové dni pre verejnosť:
pondelok: 7,30 - 15,00 hod.
utorok: nestránkový deň
streda: 7,30 - 16,00 hod.
štvrtok: nestránkový deň
piatok: 7,30 - 14,00 hod.

Pre občana ako užívateľa tejto mapy je možné štandardne nastaviť funkciu meranie, tlač a zobrazenie základných vrstiev katastra: Mapa, Popis, v registri C aj vrstva Zappar.

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kľačno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka