Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
obec Kľačno - okres Prievidza

Oznamy

Aktuálne oznamy

PREDAJ OBECNÉHO MAJETKU - STAVEBNÉ POZEMKYVytlačiť
 

 

 

 

Obec Kľačno na základe Uznesenia OZ v Kľačne č. 5/2018 bod B č. 8 odpredá prebytočný majetok obce a to:

Pozemok parc. CKN č. 751/2 – trvalé trávne porasty o výmere 902 m2 ,

Pozemok parc. CKN č. 751/3 – trvalé trávne porasty o výmere 928 m2,

Pozemok parc. CKN č. 755/1 – trvalé trávne porasty o výmere 957 m2,

Pozemok parc. CKN č. 756/1 – trvalé trávne porasty o výmere 1011 m2

 

Pozemky sa nachádzajú v intraviláne obce. Jedná sa o stavebné pozemky s vybudovanými prípojkami vody a elektriny v lokalite bývalej materskej školy. K pozemkom vedie spevnená prístupová komunikácia.

         Majetok bude odpredaný priamym predajom (cenovou ponukou) podľa § 9a ods. 1 písm. c) v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v zmysle Interného predpisu o zmluvných prevodoch nehnuteľností z vlastníctva obce Kľačno.

 

Podmienky predaja:

1. Ako najnižšia ponuka za predmetné pozemky je cena stanovená OZ v Kľačne vo výške 30,- Eur/m2.

2. Kupujúci bude znášať náklady za kolok návrhu na vklad.

 

POZEMOK č. 1:

Parc. CKN č. 751/2 o výmere 902 m2 – najnižšia ponuka 27.060,- Eur

 

POZEMOK č. 2:

Parc. CKN č. 751/3 o výmere 928 m2 – najnižšia ponuka 27.840,- Eur

 

POZEMOK č. 3:

Parc. CKN č. 755/1 o výmere 957 m2 – najnižšia ponuka 28.710,- Eur

 

POZEMOK č. 4:

Parc. CKN č. 756/6 o výmere 1011 m2 – najnižšia ponuka 30.330,- Eur.

 

Záujemcovia o kúpu jednotlivých pozemkov svoje cenové ponuky môžu zasielať v zapečatenej obálke označenej podľa vybratého pozemku nasledovne:

Predaj pozemku č. 1 – NEOTVÁRAŤ“ v termíne do 7. 12. 2018 do 13,30 hod. na Obecný úrad Kľačno 326, PSČ 972 15

Predaj pozemku č. 2 – NEOTVÁRAŤ“ v termíne do 7. 12. 2018 do 13,30 hod. na Obecný úrad Kľačno 326, PSČ 972 15

Predaj pozemku č. 3 – NEOTVÁRAŤ“ v termíne do 7. 12. 2018 do 13,30 hod. na Obecný úrad Kľačno 326, PSČ 972 15

Predaj pozemku č. 4 – NEOTVÁRAŤ“ v termíne do 7. 12. 2018 do 13,30 hod. na Obecný úrad Kľačno 326, PSČ 972 15

 

Bližšie informácie budú poskytnuté na Obecnom úrade v Kľačne č. tel. 046/544 51 20.

 

 

                                                                                                                                     Ing. Jozef Vrábeľ

                                                                                                                                        starosta obce

 

 

 

 

Zverejnené: 29. 10. 2018

 

pohľad na pozemky.jpg

 

pohľad pozemky.jpg

 


 
 

Výlet do PoľskaVytlačiť
 

 

 

 

 

Pani Danka Znamenáková organizuje výlet do Poľska, ktorý sa bude konať v sobotu 15.12.2018 s nasledovným programom: dopoludnia návšteva trhov v Nowom Targu, popoludní návšteva vianočného Krakowa. Prihlásiť sa môže aj rodinný príslušník alebo priateľ z iného mesta, uprednostnení budú obyvatelia Kľačna. Cena: 25 € na osobu (v cene je zahrnutá preprava a cestovné poistenie). Predbežný záujem hláste do konca tohto týždňa - t.j. do 18.11.2018 na tel. číslo 0902 654 290. Výlet sa bude konať len v prípade, že sa prihlási minimálne 22 osôb.


 
 

Zimné tvorivé dielneVytlačiť
 

 

 

 

 

 

Pani Danka Znamenáková organizuje Zimné tvorivé dielne, ktoré sa budú konať v piatok 23.11.2018 o 18,00 v Kultúrnom dome v Kľačne. Záujemcovia si môžu vyrobiť vianočnú ikebanu, svietnik či adventný veniec. Potrebné je doniesť si vlastný materiál. V prípade, že máte nejakého materiálu navyše, uvíta, ak budete ochotní podeliť sa s ním. Zabezpečený bude detský kútik s hudbou - je možné priviesť so sebou aj deti. Deti do 10 rokov (vrátane) majú vstup zdarma. Vstupné pre ostatných: 1,50 €.


 
 

Mliečny automat každý piatokVytlačiť
 

 

 

 

 

Spoločnosť LIRIO, s.r.o. Hruštín mení čas predaja surového kravského mlieka a originálne balených mliečnych výrobkov prostredníctvom pojazdného mliečneho automatu.

Od piatka 27.4.2018 sa predaj v našej obci  bude uskutočňovať vždy v piatok,  okrem tých piatkov, na ktoré pripadne sviatok.  

Čas predaja:

07.20-07.25 hod. horný koniec obce - otoč autobusov

07.30-07.40 hod. oproti knižnici

07.45-08.00 hod. parkovisko pred cintorínom

 


 
 

OZ Hornonitrie zamestná absolventaVytlačiť
 


 
 

Zastupovanie MUDr. GažíkovejVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že od 12.11.2018 do 30.11.2018 bude MUDr. Gažíkovú zastupovať MUDr. Bakošová v Nitr. Pravne. 01. 12. 2018 MUDr. Gažíková končí - zatvára ambulanciu. Jej zdravotná sestra žiada občanov, aby si prišli vyzdvihnúť zdravotné karty a odhlášky, usmerní vás tiež ohľadom ďalšieho postupu.


 
 

Oznámenie Stredoslovenskej distribučnej, a.s.Vytlačiť
 

 

 

 

 

 

Oznámenie pre občanov

Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina je poverená prevádzkovaním elektrických vedení, ktoré sa nachádzajú v katastri obce Kľačno. Z tohto dôvodu aj zodpovedá za ich bezpečnú a spoľahlivú prevádzku a údržbu. V súlade s uvedeným je v prípade potreby oprávnená odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení.

Najbližšia kontrola a prípadné odstraňovanie stromov a iných porastov bude v obci Kľačno vykonávaná v priebehu mesiacov november – december 2018.

Preto žiadame občanov, aby spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., poskytli potrebnú súčinnosť pri ich práci:

 • vlastníci pozemkov pod elektrickými vedeniami nech umožnia zamestnancom spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., (alebo osobám, ktoré sú na to od spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., písomne splnomocnené) vstup na ich pozemky kvôli odstráneniu a okliesneniu stromov a porastov. Drevná hmota, ktorá zostane po vykonaní pilčíckych prác, patrí vlastníkovi pozemku a bude mu ponechaná.

 

Podľa Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať.

Podľa Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike (§ 43 ods. 4 a 5 zákona) je v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením zakázané:

ods. 4:

 • zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
 • vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre,
 • vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre vo vzdialenosti do 2 metrov od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
 • uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
 • vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
 • vykonávať akékoľvek činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

ods. 5:

Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.

 

Podľa Zákona č. 251/2012 Z. z o energetike (§ 11 ods. 2) činnosti podľa odseku 1 písm. a),b),c)  a e) je držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba povinná vopred oznámiť vlastníkovi, to neplatí, ak ide o

a) bezprostredné ohrozenie života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,

b) stav núdze alebo predchádzanie jeho vzniku,

c) poruchy, údržbu alebo havárie na zariadeniach sústavy alebo siete a počas ich odstraňovania.

 

Dozor nad dodržiavaním povinností osôb podľa § 11 a § 43 Zákona o energetike s osobitným zreteľom na plnenie povinností iných osôb, ktorými sú ukladané povinnosti týkajúce sa plnenia úloh uvedených v § 89 ods. 1 písm. a) vykonáva podľa Zákona o energetike Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu držiteľovi povolenia alebo inej osobe vo výške od 300 eur do 150 000 eur za porušenie povinností v ochranných pásmach sústavy (podľa § 91 ods. 1 písm. b).

V prípade, ak vlastník pozemku nebude rešpektovať oprávnenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. na vstup na pozemok resp. na uskutočnenie a/alebo okliešťovanie porastov v ochrannom pásme elektrického vedenia a bude spoločnosti brániť vo výkone týchto oprávnení, vtedy bude Stredoslovenská distribučná, a. s. považovať takéto konanie vlastníka pozemku za porušenie Zákona o energetike a oznámi to Slovenskej obchodnej inšpekcii.

V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností vlastníka pozemku vznikne spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. škoda, bude si  ju spoločnosť od daného vlastníka nehnuteľnosti nútená nárokovať v občiansko – súdnom konaní (podľa § 420 Občianskeho zákonníka každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti).

Zabránením vstupu spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. na pozemok môže dôjsť k spáchaniu trestného činu:

 • všeobecného ohrozenia - § 284 Trestného zákona: kto úmyselne vydá ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví alebo cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu, tým, že spôsobí poruchu, či haváriu elektriny
 • poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia - § 286 Trestného zákona: kto úmyselne ohrozí prevádzku energetického zariadenia a spôsobí poruchu prevádzky energetického zariadenia.

 


 
 

Domáce zabíjačky - usmernenie veterinárovVytlačiť
 

 

 

 

 

Chovateľ môže zabíjať hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a zver z farmového chovu len vtedy, ak zabíjanie zvierat nahlási na príslušnú regionálnu a veterinárnu správu aspoň 1 pracovný deň vopred. Túto podmienku stanovuje zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v paragrafe 23.

Adresa pre nahlásenie:

Regionálna veterinárna a potravinová správa P r i e v i d z a

Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza

Telefón: 046/ 5422247

Fax: 046/5425710

e-mail: Sekretariat.PD@svps.sk

Nahlasovať v pracovné dni: 7,00 hod. - 15,00 hod.


Pri nahlasovaní domácej zabíjačky hovädzieho dobytka sa uvádzajú tieto údaje:

- meno a adresa chovateľa

- okres

- identifikačné číslo zvieraťa (ušné číslo) z CEHZ

- registračné číslo chovu z CEHZ

- vek zvieraťa: dátum narodenia a vek mesiacoch

- plánovaný dátum domácej zabíjačky

- telefónne číslo chovateľa


Pri nahlasovaní domácej zabíjačky ošípaných sa uvádzajú tieto údaje:

- meno a adresu chovateľa

- okres

- plánovaný dátum domácej zabíjačky

- telefónne číslo chovateľa


Pri nahlasovaní domácej zabíjačky oviec a kôz sa uvádzajú tieto údaje:

- meno a adresa chovateľa

- okres

- identifikačné číslo zvieraťa (ušné číslo) z CEHZ

- registračné číslo chovu z CEHZ

- vek zvieraťa: dátum narodenia a vek mesiacoch

- plánovaný dátum domácej zabíjačky

- telefónne číslo chovateľa


Zároveň musia byť dodržané:

 • požiadavky na ochranu zvierat v čase zabíjania
 • hygienické požiadavky na zdravotnú bezpečnosť získavaných produktov vzhľadom na bovinnú spongiformnú encefalopatiu (BSE), ak ide o hovädzí dobytok a vzhľadom na ochorenie na trichinely, ak ide o ošípané.

Domáca zabíjačka určená na súkromnú domácu spotrebu sa vykonáva v priestoroch chovateľa.

Produkty z domácej zabíjačky sú určené výlučne pre súkromnú spotrebu chovateľa v jeho domácnosti a jemu blízkych osôb.

V žiadnom prípade sa takto získané produkty nesmú uvádzať na trh - predávať iným osobám.

Ďalšie informácie k domácim zabíjačkám získate v priloženom dokumente.


 
 

Kalendár podujatí OZ Hornonitrie na rok 2018Vytlačiť
 

 

 

 

 

1.1. 2018 Privítanie nového roka Nedožery - Brezany

6.1.2018 Obecná zabíjačka Poluvsie

20.1.2018 Karnevalový deň Malinová

20.1.2018 Detský karneval a ples rodičov Poruba

27.1.2018 Obecný ples Kľačno

27.1.2018 Maškarný ples Tužina

27.1.2018 Obecný ples Pravenec

27.1.2018 Maškarný ples Poluvsie

3.2.2018 Zimné slávnosti Hornonitria Nitrianske Pravno

3.2.2018 Zimné slávnosti folklóru Pravenec

3.2.2018 Obecný ples Tužina

9.2.2018 Karneval Nitrianske Pravno

10.2.2018 Fašiangy a pochovávanie basy Poluvsie

10.2.2018 Fašiangový sprievod Pravenec

10.2.2018 Fašiangový sprievod a obecná zabíjačka Tužina

10.2.2018 Maškarný ples Kľačno

10.2.2018 Fašiangový sprievod obcou Nedožery - Brezany

13.2.2018 Pochovávanie basy Pravenec

17.2.2018 Pamätnica J. Strečanského Poluvsie

24.2.2018 Súzvuky Malinová

3.3.2018 Majstri pravnianskej doliny Kľačno

4.3.2018 Oslavy MDŽ Poruba

9.3.2018 Pašiové hry kostol Chvojnica

9.3.2018 Obecné oslavy MDŽ Malinová

10.3.2018 Oslavy MDŽ Poluvsie

22.3.2018 Veľkonočné tvorivé dielne Nitrianske Pravno

21.4.2018 Divadelná jar Jána Roháča Nitrianske Pravno

27.4.2018 Stavanie mája Kľačno

28.4.2018 Súťaž vodných mlynčekov, stavanie mája Vyšehradné

30.4.2018 Stavanie mája Poluvsie

30.4.2018 Stavanie mája Pravenec

30.4.2018 Stavanie mája Malinová

30.4.2018 Stavanie mája Tužina

30.4.2018 Stavanie mája Poruba

30.4.2018 Stavanie mája Nedožery - Brezany

30.4.2018 Stavanie mája Nitrianske Pravno

1.5.2018 Otvorenie turistickej sezóny a náučného chodníka baníkov Malinová

5.5.2018 Výstup obcí na Maguru Poruba

5.5.2018 Hasičský ples Nedožery - Brezany

8.5.2018 Beh priateľstva, kladenie vencov Nitrianske Pravno

12.5.2018 Obecný výlet Pod horu Malinová

12.5.2018 Výstup na Vyšehrad Pravenec

13.5.2018 Deň matiek Kľačno

13.5.2018 Deň matiek Poruba

19.5.2018 Folklórny festival V poluskej dedine Poluvsie

19.5.2018 Tužina Gro(o)ve - malý festival Tužina

26.5.2018 Deň detí Skiarena Fačkovské sedlo

1.6.2018 MDD Malinová

1.6.2018 MDD Nitrianske Pravno

2.6.2018 MDD Kľačno - ZMENA! Presúva sa na 16.6.2018

2.6.2018 MDD Poluvsie

2.6.2018 Deň detí Poruba

2.6.2018 Oslavy MDD Tužina

10.6.2018 Malinovská púť Malinová

16.6.2018 Jarmok ľudových remesiel Pravenec

23.6.2018 14.Uličkový futbalový turnaj Poruba

23.6.2018 Deň otvorených dverí na šk. dvore Malinová

23.6.2018 Jarmok Nitrianske Pravno

30.6.2018 Turnaj vyslúžilcov Hornonitria Kľačno

30.6.2018 Non - stop basketbal Nedožery - Brezany

1.7.2018 Non - stop basketbal Nedožery - Brezany

7.7.2018 Vítanie prázdnin Malinová

17.7.2018 Vatra zvrchovanosti Nedožery - Brezany

20.-21.7.2018 Tužina Gro(o)ve festival Tužina

21.7.2018 Futbalový turnaj obce a tanečná zábava Malinová

28.7.2018 Folklór pod Kľakom Skiarena Fačkovské sedlo a obce OZ Hornonitrie

Júl 2018 - každý štvrtok Tvorivé dielneVyšehradné, kultúrny dom

3.-4.8.2018 Country festival Tužina

4.8.2018 Deň obce Malinová

4.8.2018 Ľudový jarmok Pod vŕbičkami Nedožery - Brezany

11.8.2018 JAWA Stretko Tužina

11.8.2018 Jurčove dni - stretnutie kováčov Nitrianske Pravno

18.-19.8.2018 Hodové slávnosti Nedožery - Brezany

25.8.2018 Oslavy SNP Poruba

25.8.2018 Oslavy SNP a 660 rokov obce Poluvsie

25.8.2018 Vatra SNP Skiarena Fačkovské sedlo a obec Kľačno

25.8.2018 Oslavy SNP Tužina

25.8.2018 Oslavy SNP Malinová

28.8.2018 Oslavy SNP Pravenec

29.8.2018 Priateľský futbalový zápas, rozlúčka s prázdninami Nitrianske Pravno

August 2018 - každý štvrtok Tvorivé dielneVyšehradné, kultúrny dom

1.9.2018 Stretnutie troch generácií Nedožery - Brezany

8.9.2018 Obecné hody a oslavy 625 rokov obce Tužina

8.9.2018 Gulášfest Nedožery - Brezany

9.9.2018 Organový koncert M. Dietricha Tužina

15.9.2018 Deň obcí pravnianskej doliny Nitrianske Pravno a OZ Hornonitrie

22.9.2018 Nočná hasičská súťaž Malinová

5.-7.10.2018 Hornonitrianska výstava drobných zvierat, hydiny a papagájov Nedožery - Brezany

7.10.2018 Mesiac úcty k starším Poruba

13.10.2018 Stretnutie jubilantov obce Malinová

18.10.2018 Akadémia seniorov Nitrianske Pravno

19.-20.10.2018 Gajdlanské hody Kľačno

21.10.2018 Šarkaniáda Nitrianske Pravno

9.11.2018 Lampiónový sprievod Nitrianske Pravno

10.11.2018 Lampiónový sprievod Malinová

17.11.2018 Hodová zábava Poluvsie

24.11.2018 Hodová zábava Pravenec

24.11.2018 Dedinské driapačky Nedožery - Brezany

24.11.2018 Cestný beh krajom hornej Nitry Nitrianske Pravno

1.12.2018 Vianočné trhy Tužina

2.12.2018 Rozsvietenie vianočného stromčeka Poruba

5.12.2018 Stretnutie s Mikulášom Malinová

5.12.2018 Rozsvietenie vianočného stromčeka a Mikuláš Poluvsie

5.12.2018 Rozsvietenie vianočného stromčeka Pravenec

5.12.2018 Mikuláš Nitrianske Pravno

7.12.2018 Stretnutie s Mikulášom Nedožery - Brezany

8.12.2018 Hornonitrianska starostovská kapustnica, vianočné trhy Nitrianske Pravno

8.12.2018 Rozsvietenie vianočného stromčeka a stretnutie s Mikulášom Kľačno

14.12.2018 Vianočný koncert, súťaž vo výrobe betlehemov Nitrianske Pravno

15.12.2018 Vianočný program FSk Lubená Poluvsie

26.12.2018 Štefanská zábava Nedožery - Brezany

31.12.2018 Silvester Nitrianske Pravno


 
 

17. novembra Noc divadielVytlačiť
 

Noc_divadiel_2018

 

 

 

 

Noc divadiel je podujatie celoeurópskeho charakteru, ktoré vyhlasuje Divadelný ústav Bratislava.

Divadlo A a Divadlo Shanti Prievidza sa pred ôsmimi rokmi ako jedno z prvých ochotníckych divadiel zapojilo do tohto projektu. V spolupráci s Kultúrnym a spoločenským strediskom v Prievidzi vás pozývame 17. novembra 2018 od 19.00 hod. stráviť noc s divadlom a dobrou zábavou.

Môžete sa tešiť na:
Divadlo Spoza voza / Blues jedného otca / hrá Miro Mihalek / réžia Peter Palik
Divadlo A a Divadlo SHANTI / Škriepky / réžia Peter Palik
SKDK Topoľčany / Dámska šatňa / réžia Jozef Krasula
Divadelná spoločnosť / Dračí príbeh / réžia Vojtech Bartko
Hudobné predely Ľudová hudba Beťári s hosťom z Moravy

Vstupné: 10,00 €
Vstupenky si môžete zakúpiť v pokladni Domu kultúry Prievidza na ul. Fraňa Madvu 11 v pondelok až piatok v čase od 07.00 - do 12.00 hod. a od 12.30 - do 18.00 hod.        Telefón: +421 (0)46 541 20 29, e-mail: pokladna.kass@prievidza.sk  . 


 
 

18. novembra 2018 Iva Bittová v PrievidziVytlačiť
 

 

Iva_Bittova_kvarteto_Cikori

 

 

 

 

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19 vás pozýva na vystúpenie Ivy Bittovej & Čikori, ktoré sa bude konať v nedeľu 18. novembra 2018 o 18,00 hod.

Akustické kvarteto Čikori tvoria gitarista Vladimír Václavek, kontrabasista Jaromír Honzák, trubkár Oskar Török a Iva Bittová. Prinesú vám skladby a piesne z ich albumu "At home" (2017).

Česká speváčka, husľová virtuózka, herečka, ktorej korene siahajú na Slovensko, žije už viac ako desať rokov v New Yorku. Pracuje na rôznych projektoch a v jednom z nich sa vám predstaví v Prievidzi.

Vstupné: 15 €

 • Od 30. júla 2018 je možné vstupenky zakúpiť v galérii RegionArt pri RKC v Prievidzi (Záhradnícka 19) pondelok - piatok v čase od 9,00 do 17,00 hod.
 • Vstupenky si môžete rezervovať aj telefonicky na čísle 046/ 512 18 34. Rezervácia platí 3 pracovné dni. V tomto časovom limite je nutné si vstupenky zakúpiť.

 
 

18. novembra STROM Jána Ďurovčíka v BojniciachVytlačiť
 

Strom

 

 

 

 

Kultúrne centrum Bojnice vás pozýva na predstavenie Jána Ďurovčíka STROM, ktoré do Bojníc prinesie Slovenské divadlo tanca v rámci St. Nicolaus Tour. Predstavenie sa uskutoční v nedeľu 18. novembra 2018 o 15,00 a 18,00 hod. vo veľkej sále kultúrneho centra. Vstupné: 30,00 €.

Vstupenky je možné zakúpiť v kancelárii KC Bojnice (vchod od reštaurácie Muzika) v pracovných dňoch od 7,30 do 11,30 a od 12,00 do 15,00 hod., tel. čísla: 046/54 30 980, 0910 914 688 ako aj v sieti Ticketportal.

 


 
 

22. novembra O 12 mesiačikochVytlačiť
 

 

O_12_mesiacikoch_na_lade

 

 

 

 

Pozývame vás na hudobnú rozprávku O dvanástich mesiačikoch na ľade, ktorú môžete vidieť vo štvrtok 22. novembra 2018 o 17.00 hod. na Zimnom štadióne v Prievidzi. V rozprávke účinkujú poprední krasokorčuliari, účastníci olympijských hier a majstrovstiev sveta z Ruska. Ich profesionalita a scénický pôvab sú zárukou dobrej nálady a zábavy ako pre deti tak aj pre dospelých. Stará dobrá rozprávka prenesie divákov do dávnych čias. Na ľadovej ploche sa objaví zasnežený rozprávkový les, majestátny kráľovský zámok, či zázračné striedanie ročných období.

Dĺžka predstavenia: 1 hodina 40 minút s prestávkou.

Vstupné: od 16,00 €. Vstupenky si môžete zakúpiť v pokladni Domu kultúry Prievidza na ul. Fraňa Madvu 11 v pondelok až piatok v čase od 07.00 - do 12.00 hod. a od 12.30 - do 18.00 hod. Telefón: +421 (0)46 541 20 29, e-mail: pokladna.kass@prievidza.sk  , alebo v sieti Ticketportal. Deti do 3 rokov bez nároku na sedenie majú vstup zadarmo. 

 


 
 

29. novembra Koncert Rózsa, Török, Šarišský, Slávka ZRUŠENÝVytlačiť
 

 

 

 

Z dôvodu pracovnej vyťaženosti jedného z členov hudobnej formácie bude koncert zaradený do projektu "Štvrtok? Jedine koncert!" až v roku 2019.

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi vás pozýva na koncert zoskupenia hudobníkov - Oskar Rózsa – basgitara, Oskar Török – trúbka, Vladislav Šarišský – klávesy, Marián Slávka – bicie, ktorý sa bude konať vo štvrtok 29. novembra 2018 o 18,00 hod. v sále Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi, Záhradnícka 19.

Vstupné: 12 €, v predpredaji 10 €


 
 

2. decembra Vianočný koncert KollárovcovVytlačiť
 

Kollarovci

 

 

 

 

Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi vás pozýva na vianočný koncert úspešnej slovenskej kapely Kollárovci, ktorý sa bude konať v nedeľu 2. decembra 2018 o 15.00 hod. v Kine Baník v Prievidzi.

Vstupné: 16,00 €. Vstupenky si môžete zakúpiť v pokladni Domu kultúry Prievidza na ul. Fraňa Madvu 11 v pondelok až piatok v čase od 07.00 - do 12.00 hod. a od 12.30 - do 18.00 hod.        Telefón: +421 (0)46 541 20 29, e-mail: pokladna.kass@prievidza.sk  . 


 
 

9. decembra Radošinské naivné divadlo v PrievidziVytlačiť
 

Co_sa_sniva_trpaslikom

 

 

 

 

V nedeľu 9. decembra 2018 o 19.00 hod. vás pozývame do Domu kultúry v Prievidzi na exkluzívnu predpremiéru novej komédie Stanislava Štepku  pod názvom Čo sa sníva trpaslíkom s podtitulom Správa o výskyte trpaslíkov.

Pozadím príbehu sú nevyjasnené rodinné vzťahy neúspešného operného speváka, jeho bývalej milenky, večne nespokojnej manželky –  učiteľky a jej novej zanietenej priateľky. Autor inscenácie dáva nazrieť do zákulisia kšeftárskej agentúry vyrábajúcej a sprostredkujúcej tzv. ľudové zábavné umenie pre nenáročné vrstvy. Umožňuje nazrieť ako vzniká, funguje a najmä masovo či verejne sa cez televíziu prezentuje nevkus a gýč, vydávajúci sa za zábavnú tvorbu.

Účinkuje: skoro celý súčasný súbor Radošinského naivného divadla.

Vstupné: 17,00 €, vstupenky si môžete zakúpiť v pokladni Domu kultúry Prievidza na ul. Fraňa Madvu 11 v pondelok až piatok v čase od 07.00 - do 12.00 hod. a od 12.30 - do 18.00 hod.        Telefón: +421 (0)46 541 20 29, e-mail: pokladna.kass@prievidza.sk  . 


 
 

11. decembra Komédia v BojniciachVytlačiť
 

Predstavim_ta_oteckovi

 

 

 

 

 

Kultúrne centrum Bojnice vás pozýva na komédiu britského dramatika, ktorý napísal vyše osemdesiatky celosvetovo uvádzaných hier a je majstrom situačných komédii Sira Alana Ayckbourna PREDSTAVÍM ŤA OTECKOVI. Predstavenie sa bude konať v utorok 11. decembra 2018 o 19,00 hod. vo veľkej sále Kultúrneho centra Bojnice.

Skvelá komédia o tom, čo všetko sa môže stať, ak váš nastávajúci túži spoznať vašich rodičov, lenže otecko vlastne nie je vaším oteckom. Čakajú vás brilantné výkony Kamily Magálovej a Jozefa Vajdu, ako aj  vychádzajúce herecké hviezdy Mary Bartalos Havranová a Juraj Bača.

Réžia: Ľubomír Vajdička
Vstupné v predpredaji: 17,00 €, pred predstavením: 20,00 €.  

Vstupenky je možné zakúpiť v kancelárii KC Bojnice (vchod od reštaurácie Muzika) v pracovných dňoch od 7,30 do 11,30 a od 12,00 do 15,00 hod., tel. čísla: 046/54 30 980, 0910 914 688.


 
 

12. decembra Gospelový koncertVytlačiť
 

The_Golden_Voices_of_Gospel

 

 

 

 

Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi vás pozýva na vianočný gospelový koncert v podaní hudobného zoskupenia priamo z New Yorku – The GOLDEN VOICES of GOSPEL, ktorý v  rámci ich európskeho turné môžete uvidieť v stredu 12. decembra 2018 o 19.00 hod. v prievidzskom Dome kultúry.

The GOLDEN VOICES of GOSPEL je 12-členné zoskupenie černošských afro-amerických sólistov a muzikantov pod vedením baptistického reverenda – pastora Dwighta Robsona. Účinkovali aj  s hviezdami ako Michael Jackson či Mariah Carey. Predstavia  sa s gospelovými piesňami a populárnymi černošskými spirituálmi, nebudú chýbať ani známe skladby “Oh, Happy Day” či “Glory, Glory, Hallelujah”.

Vstupné: 20,00 € v predpredaji, 23,00 € v deň podujatia. Vstupenky si môžete zakúpiť v pokladni Domu kultúry Prievidza na ul. Fraňa Madvu 11 v pondelok až piatok v čase od 07.00 - do 12.00 hod. a od 12.30 - do 18.00 hod.        Telefón: +421 (0)46 541 20 29, e-mail: pokladna.kass@prievidza.sk  . 


 
 

Kedy zasielať SMS na číslo 112Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie SMS POMOC 112.pdf SMS POMOC 112.pdf (345.7 kB)

 
 

ZMENA - NOVÝ Harmonogram vývozu plastov od februára 2018Vytlačiť
 

Zber

 

 

 

Spoločnosť, ktorá v našej obci vykonáva zber plastov, oznamuje občanom, že od februára 2018 mení harmonogram vývozu plastov. Je to z dôvodu veľkého nahromadenia vyzbieraných plastov z okolitých obcí na konci mesiaca. Preto sa od februára 2018 budú plasty v našej obci zbierať každý druhý utorok v mesiaci, výnimkou je mesiac máj 2018, kedy sa kvôli sviatku zber plastov presúva z utorka až na ďalší deň - druhú stredu.

Harmonogram na celý rok je k dispozícii  tu:  http://www.klacno.eu/zbery-odpadov-plastov-skla-papiera-textilu-pneumatik-elektroodpadu.phtml?id3=58576


 
 

Zber použitého kuchynského olejaVytlačiť
 

Zber_pouziteho_oleja

 

 

O triedení papiera, skla, kovov či plastov všetci vieme. Druhotné využitie dnes má však už aj použitý kuchynský olej. Použitý olej  sa po varení niekedy vylieva do odtoku umývadla. Olej tam na seba viaže ďalšie nečistoty, čím znižuje priechodnosť aj životnosť odtokových rúr.

Podobne ako ropa je však aj rastlinný olej energeticky výdatnou surovinou a väčšinu svojho potenciálu si zachová aj potom, čo doslúži v kuchyni. Každý rastlinný olej je biologicky degradovateľný. Používa sa ako prísada do pohonných hmôt, čím napomáha znižovaniu spotreby ropy a olejov z rastlín pestovaných len na tento účel.

Podľa zákona sa použitý olej nesmie vylievať do kanalizácie a musí sa odovzdávať osobám na to povereným. Firma biomarina – biowaste s.r.o., Suchá nad Parnou 255 má všetky potrebné oprávnenia. Nedávno s ňou naša obec uzavrela zmluvu, podľa ktorej firma biomarina – biowaste s.r.o. bude od obce odoberať použitý prepálený rastlinný olej.                                                                                   Firma zapožičia obci čisté zberné nádoby, ktoré si po naplnení vyzdvihne. Nádoby sú určené len na  vlievanie použitého oleja, bez prímesí zvyškov jedál alebo iného odpadu. Zberné nádoby sú majetkom firmy, obec je za zbernú nádobu zodpovedná v prípade poškodenia, straty alebo odcudzenia.

Občan si použitý rastlinný olej môže odkladať do vlastnej plastovej nádoby a túto po naplnení odovzdať v areáli dvora starého obecného úradu alebo vyložiť ju pred dom spolu so sklom v poslednú stredu daného mesiaca. Druhou variantou je, že pri väčšom množstve používaného oleja občan požiada o zapožičanie zbernej nádoby od firmy a do nej bude odkladať použitý rastlinný olej. Po naplnení zbernej nádoby ju občan prinesie do areálu dvora starého obecného úradu a tam od pracovníka obce získa zbernú nádobu na výmenu.


 
 

Právna pomoc pre ľudí v materiálnej núdziVytlačiť
 

Centrum_pravnej_pomoci

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum právnej pomoci (CPP) je štátna rozpočtová organizácia. Vznikla v roku 2006 na základe zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Má za cieľ zlepšovať prístup ku spravodlivosti tým ľudom v materiálnej núdzi,  ktorí pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať existujúce komerčné právne služby. Právna pomoc je bezplatná, resp. čiastočne bezplatná. Pracovníci CPP chcú zvýšiť povedomie obyvateľov nášho regiónu o existencii takejto právnej pomoci. A predovšetkým pomôcť tým, ktorí z nevedomosti a pri súčasnom nedostatku finančných prostriedkov svoje právne problémy neriešia, čím sa, bohužiaľ, nezriedka dostávajú do ešte horšej situácie.

CPP má v súčasnosti 12 kancelárií, ktoré sú umiestnené od Bratislavy až po Svidník. Náš okres spadá pod územnú pôsobnosť Centra právnej pomoci v Žiari nad Hronom. Nájdete ho na adrese: Ulica SNP 124, 965 01 Žiar nad Hronom (v budove Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na 1. poschodí). Tel. číslo: 045/242 00 21 alebo 0905 725 040,  e-mail: info.zh@centrumpravnejpomoci.sk.

Pracovníci žiarskeho centra poskytujú konzultácie každý druhý utorok od 8:30 do 13:30 hod. aj v Konzultačnom pracovisku Prievidza, ktoré sa nachádza na ul. Šumperská 1 v Prievidzi (v budove Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na prízemí). Na konzultácie je potrebné vopred sa objednať písomne, telefonicky alebo emailom na adrese: CPP Žiar nad Hronom, ul. SNP 124, 965 01 Žiar nad Hronom, tel. číslo 045/2420021, 0905 725 040, e-mail info.zh@centrumpravnejpomoci.sk . Konzultácia je zo zákona spoplatnená sumou vo výške 4,50 €.

 


 
 

Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín - ŤapuškaVytlačiť
 


 
 

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Kľačno vo voľbách do orgánov samosprávy obcí dňa 10.11.2018Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámerov odpredaja obecných pozemkovVytlačiť
 


 
 

Interná smernica Obce Kľačno č. 1/2018 o poskytovaní opakovaného finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obedaVytlačiť
 


 
 

webygroup

dnes je: 15.11.2018

meniny má: Leopold

Otváracie hodiny pošty od 2. októbra 2018:

Pondelok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Utorok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Streda: 8,30 - 9,30 15,00 - 17,00
Štvrtok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Piatok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00

Rok 2018: ZMENA ZBERU PLASTOV od februára 2018: Zber plastov sa koná podľa nového harmonogramu každý druhý utorok v danom mesiaci, po kliknutí na nadpis tohto oznamu sa zobrazí celý harmonogram. Zber skla sa koná tak ako doteraz každú poslednú stredu v mesiaci.

Vývoz septikov a žúmp si môžete objednať u týchto poskytovateľov:
Ján BORKO:
0903 545 114, 0903 681 361
Tomáš MASARIK:
0949 622 353
František ŠTEFAN:
046/54 46 715, 0944 352 557
VEOLIA:
0850 111 234

Od 1. 7. 2017 bol zriadený Spoločný obecný úrad so sídlom v Nitrianskom Pravne, ktorý prebral prenesený výkon štátnej správy vo veciach podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a vo veciach podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách pre obce Nitrianske Pravno, Chvojnica, Kľačno, Malinová, Poluvsie, Pravenec, Tužina.
Sídli na námestí v budove pošty v priestoroch bývalej drogérie Matušík. Adresa: Spoločný obecný úrad Nitrianske Pravno, pracovisko Nitrianske Pravno, Námestie SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno. Samostatné odborné referentky na úseku stavebného poriadku: Mgr. Viera Budayová, Ing. Vladimíra Richterová.Telefónny kontakt: 046/ 54 46 218. E-mail: budayova@nitrianskepravno.sk, richterova@nitrianskepravno.sk . Stránkové dni pre verejnosť:
pondelok: 7,30 - 15,00 hod.
utorok: nestránkový deň
streda: 7,30 - 16,00 hod.
štvrtok: nestránkový deň
piatok: 7,30 - 14,00 hod.

Pre občana ako užívateľa tejto mapy je možné štandardne nastaviť funkciu meranie, tlač a zobrazenie základných vrstiev katastra: Mapa, Popis, v registri C aj vrstva Zappar.

Pre Vašu informovanosť o najnovších informáciach v obci

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kľačno


5966882

Úvodná stránka