Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
obec Kľačno - okres PrievidzaHľadať
 
 

História

Predaj monografie
 

Zavŕšením osláv 600 rokov  od prvej písomnej zmienky o obci bolo vydanie monografie Kľačna pod názvom KĽAČNO - GAJDEL 1413 - 2013. Slávnostne  sme ju uviedli do života 7. decembra 2013 poliatím gajdlanskou slivovicou a posypaním gajdlanskými sušenými slivkami.

Kniha prispeje ku poznaniu našej histórie a to najmä u mladej generácie. Mnohí teraz odchádzajú do sveta za prácou, je dobré nezabúdať na svoje rodisko a vedieť o ňom viac.

Knihu je možné zakúpiť si na Obecnom úrade v Kľačne počas úradných hodín. Cena za jeden kus je 14,00 €.


 

HISTÓRIA OBCE

 

Už od čias panovania prvého uhorského kráľa Štefana v 11. storočí boli na územie dnešného Slovenska pozývaní obyvatelia z nemeckých území. Boli to najmä banskí odborníci, remeselníci, obchodníci, ale aj rytieri a duchovní - mnísi. Hlavný prúd prichádzal v 13. a v 14. storočí po tatárskom vpáde.

V tomto období sa začala osídľovať aj časť hornej Nitry, kde sa nachádza aj naša obec.

Oblasť sa nazýva Hauerland,  tiahne sa od Kremnice až ku Nitrianskemu Pravnu. (Slabika „hau“ je podľa niektorých zdrojov nemeckým lesníckym výrazom s významom klčovať, podľa iných zdrojov znamená vyrúbaním lesa vzniklú čistinu. Odtiaľ pochádza aj názov celej veľkej osídlenej oblasti – Hauerland – t. j. krajina v oblastiach vyklčovaných lesov).
Osidľovanie sa rozprúdilo  vďaka bohatstvu lesov, ktoré sa klčovali, ale predovšetkým vďaka  objaveniu ložísk zlata na majetku bojnických hradných pánov. Majitelia panstva Leustachovci po zrušení výhradného kráľovského monopolu na dobývanie nerastov pozvali na vyťaženie zlata na svojom panstve baníkov z nemeckých krajín i zo starších uhorských miest.

Kolonisti zakladali najskôr nové osady. Lokátori, šoltýsi sa dohodli s viacerými nemeckými rodinami na ich presťahovaní sa na naše územie. Jednalo sa o husté lesné porasty na hornom toku Nitry, kde nebolo úrodnej pôdy a bolo ich treba vyklčovať.
Šoltýs dostal od zemepána buď poverenie alebo povolenie na určenom mieste s kolonistami vyklčovať les a založiť osadu. Stal sa richtárom, čo mu prinášalo viaceré privilégiá vrátane toho, že richtárstvo sa v jeho rodine dedilo. Získanú pôdu rozdelil medzi osadníkov v takom množstve, aké rodina potrebovala pre svoju obživu. Všetci obyvatelia osady boli na určitý čas oslobodení od poddanských povinností. Táto lehota sa často dostala aj do názvu založenej osady. Keďže kolonisti mali aj po uplynutí tejto lehoty určité výhody oproti pôvodným osadám, kolonistami sa stávali aj mnohí domáci poddaní.

Tak vznikla aj naša obec.   
Najstaršia písomná zmienka o obci pochádza z r. 1413, spomína sa ako súčasť bojnického panstva pod názvom Geidel, z r. 1430 zas ako Gaydel. Prečo dostala toto pomenovanie, nie je presne doložené. Predpokladá sa, že bolo odvodené z mena zakladateľa obce, ktorý sa údajne prisťahoval z oblasti Saska. V r. 1437 sa spomína ako Gedelhota, v r. 1464 ako Gajdellehota, neskôr nemecky Geidel.

Obyvatelia Gajdla sa zaoberali baníctvom, ťažbou dreva, poľnohospodárstvom. Chovali hospodárske zvieratá (kravy, voly, kone, bravy, kozy, ovce), venovali sa včelárstvu. Pestovali pšenicu, jačmeň, ovos, pohánku, v záhradách zeleninu, strukoviny, kapustu.  Neskôr sa vo väčšej miere zaoberali i remeslami, ktoré postupne nahrádzali upadajúcu ťažbu zlata. V Gajdli bolo veľa kováčov (20), ktorí si ako málokde na dedine vytvorili vlastný kováčsky cech s artikulami z r. 1653. Gazdovia, ktorí vlastnili ťažný dobytok, si privyrábali zapožičiavaním prípraží na vytiahnutie kupeckých povozov do vrchov, ktorými pokračovala cesta z Hornej Nitry do Trenčianskej a Turčianskej stolice. V obci boli postavené sušiarne ovocia. Známe sa stali najmä gajdlanské sušené slivky, ktoré sa predávali aj vo Viedni. 

Kedže obec územne patrila ku bojnickému panstvu,  jej dejiny ovplyvňovali majitelia  panstva.

Keď sa v r. 1527 bojnické panstvo dostalo do rúk Thurzovcov, postupne presadili protestantskú vieru podľa známeho Cuius regio, eius religio - čie panstvo, toho viera. Lutherove učenie sa tu ujalo predovšetkým vďaka záujmu nemeckého obyvateľstva.  A tak už o 8 rokov neskôr sa aj farnosť v Gajdli stala evanjelickou -  na dlhých 125 rokov. Bojnickí hradní páni mali dobré vzťahy s Wittenbergom a jeho univerzitou,  priamo odtiaľ pozvali evanjelického pastora do Bojníc a v r. 1580 aj do Gajdla.
Po vymretí Thurzovcov r. 1637 bojnické panstvo dostal do zálohu a neskôr do dedičného vlastníctva gróf Pál Pálffi. Snažil sa o rekatolizáciu obyvateľstva. Jeho manželka Františka po jeho smrti založila kláštor piaristov a za pomoci povolaných jezuitov vrátila ku katolíckej viere takmer celé panstvo. V roku 1660 na jej nátlak musel opustiť gajdlanskú faru posledný evanjelický pastor.  Viacerí obyvatelia Gajdla v tomto období z náboženských dôvodov opustili obec a presťahovali sa do susedného Turca, kde bol zemepánom evanjelik.

Najväčší rozkvet zažila obec v 16. storočí – mala charakter mestečka.

Potom sa na obec začali valiť nešťastia v podobe vojen, drancovania, morových epidémií. Počet obyvateľstva sa rapídne znížil. 
V 18. st. dal vtedajší farár postaviť pred kostolom  mariánsky stĺp na vyjadrenie vďaky za ochranu počas obdobia útrap. Majiteľ panstva Ján Pálffi sa zas snažil o zlepšenie hospodárskych pomerov na panstve. Odkúpil dedičné richtárstvo v Gajdli a  ustanovil v ňom panský majer s pílou a dvomi mlynmi, krčmu a salaš na chov oviec a kôz. V roku 1777 poddaní z Gajdla uzavreli so zemepánom dočasnú zmluvu, podľa ktorej neodvádzali desiatky a naturálne dávky, ale namiesto toho platili 1000 zlatých ročne. Robotu na panskom majeri však naďalej boli povinní vykonávať.
 
Zač. 19. st. náš význačný rodák Georg Palesch – kňaz, zakladateľ inštitútu na výchovu dedinských učiteľov v Uhorsku – dal postaviť kaplnku a neskôr školu na hornom konci.

Na svetovej výstave vo Viedni v r. 1873 bol vystavený dom z Gajdla prostredníctvom Bratislavskej obvodnej obchodnej a živnostenskej (priemyselnej) komory . V sprievodnom texte napísanom Dr. Carlom Juliusom Schröerom – profesorom nemeckej literatúry a jazyka na viedenskej technickej vysokej škole - bolo uvedené, že Gajdel mal 1800 obyvateľov a 200 domov, všetko drevených. Murovaný bol len kostol, fara a hostinec.

V rokoch 1908 – 1909 bola postavená odbočka železnice z Prievidze do Nitr. Pravna. Plánovalo sa pokračovanie cez Gajdel do Žiliny a Martina. V r. 1914 už budapeštianska firma Mandel Révész začala prípravné práce na stavbu tejto trate. Pokračovaniu zabránilo vypuknutie 1. svetovej vojny.
 03.jpg

Výsledkom 1. svetovej vojny bola veľká bieda, kvôli ktorej si mnoho Gajdlancov hľadalo prácu v zahraničí. Poľnohospodárstvo  nestačilo na obživu rodín, preto sa k nemu pridávali sezónne práce – najmä v stavebníctve, kde boli vyhľadávaní hlavne gajdlanskí betonári. Niektorí obyvatelia zas odchádzali na dolnú zem na letné poľnohospodárske práce.

Ďalšie rodiny sa museli vysťahovať do Ameriky a Argentíny. Keď sa usadili, pomáhali tým, ktorí ostali doma. V roku 1921 podľa sčítania ľudu žilo v Gajdli 2121 ľudí (najviac zemerobotníkov – 943, potom nasledovali maloroľníci, nádenníci, továrenskí robotníci, baníci).
 Veľmi ťažké životné podmienky a bieda mali vplyv na podporu komunistických myšlienok, v roku 1923 aj na výhru komunistov vo voľbách do obecného zastupiteľstva.
V tridsiatych rokoch veľa remeselníkov a sezónnych robotníkov chodilo na zárobky do Nemecka. Vďaka tomu vyrástlo v tomto období veľa nových rodinných domov. V tomto období sa už protiváhou komunistov v obci stávala strana nemeckej národnostnej menšiny Karpatendeutsche Partei. Posledné voľby v roku 1938 však opäť vyhrali komunisti. V roku 1940 mala obec 2 297 obyvateľov.

Počas SNP tu prebiehali tvrdé boje, pričom o život prišlo 18 zajatých partizánov. Na jar v roku 1945 prítomné nemecké vojenské jednotky v súvislosti s blížiacim sa frontom nariadili evakuáciu obce. Obyvateľov transportovali do sústreďovacích táborov v Nemecku. Po ich odchode nemecké jednotky podpálili stred obce a ustúpili.
6. apríla 1945 do takmer ľudoprázdnej obce vstúpili ako prvé jednotky rumunskej armády, čím bola obec oslobodená.

Počas 2. svetovej vojny padlo v bojoch 20 mužov z Gajdla – dobrovoľníkov aj aktívne slúžiacich vojakov.

Evakuovaní obyvatelia sa vrátili až v lete počas žatvy. Dedina bola zničená, vypálená. Neprávom sa skonfiškovali majetky tých, ktorí boli v pracovných a v koncentračných táboroch. Po návrate domov si museli vlastné domy a pôdu vymáhať späť do svojho vlastníctva. Do ich života zakrátko vstúpila politika - ako občania nemeckej národnosti museli svoje domovy opustiť. Boli odvezení do zberného tábora pri Novákoch – Laskári, odkiaľ bola väčšina odsunutá do Nemecka. Podľa nimi udávaných čísiel, po r. 1945 bolo celkovo odsunutých 2 434 občanov nemeckej národnosti.
Len malému počtu bol dovolený návrat do rodnej dediny.

Zostali nemecké názvy častí chotárov, lesov, ale aj priezviská našich spoluobčanov. Do obce boli presídľovaní Slováci z rôznych kútov Slovenska i spoza hraníc, ktorí vo vojne prišli o všetok majetok a strechu nad hlavou. Prichádzali z Oravy, z Turca, neďalekých Čičmian a Fačkova, repatriovaní Slováci z Maďarska, Zakarpatskej Rusi. Všetka pôda i domy boli skonfiškované štátom a vzápätí prideľované novým občanom. Každý si mohol vybrať dom a pôdy toľko, koľko vládal obrobiť. Vtedy sa udiali mnohé neprávosti, ktoré sa prenášali do ďalších desaťročí.


 

02-1.jpg
 

 

V roku 1948 sa prestal používať názov Gajdel, obec sa premenovala na Kľačno.

Počet obyvateľov sa postupne dopĺňal. Vzniklo pašienkárske družstvo, ktoré bolo základom neskoršieho hospodárstva československých štátnych majetkov. Hospodárenie v rámci jednotného roľníckeho družstva bolo neúspešné.

Súkromníci vlastnili dva obchody s potravinami, tri krčmy, mäsiarstvo a mlyn.

V roku 1950 spotrebné družstvo Jednota prebralo krčmy, obchody a mäsiarstvo. Bol rozobratý mlyn. Pre pracujúce matky sa zriadila pomoc v podobe sezónneho poľnohospodárskeho útulku, kde bola poskytovaná opatera ich malým deťom aj s celodenným stravovaním. 

V roku 1952 začal do obce premávať autobus.
Na rozdiel od iných obcí, kde bola výstavba nových domov v plnom prúde, v Kľačne sa nestavalo, opravovalo sa len niekoľko domov. Zostalo zachovaných niekoľko dreveníc.

Od roku 1954 bola v obci 5 - triedna škola.

Založená bola plantáž Karpatia (vysádzali sa najmä jahody, čierne ríbezle, višne, veľkoplodé ruže, maliny, egreše, jarabina), ktorá na dlhé roky poskytovala pracovné príležitosti predovšetkým ženám.

V roku 1955 mala celá obec nový rozvod elektrického prúdu. Vznikla osvetová beseda, ktorú ďalších 21 rokov viedol nový riaditeľ školy Jozef Lehotský. Do obce chodilo premietať filmy putovné kino. Po zakúpení premietačky do školy sa chodilo premietať okrem budovy kina aj do sály kultúrneho domu.

Od roku 1956 predajňa potravín na križovatke fungovala ako samoobsluha. V novembri začala vysielať televízia, príjem signálu bol však zväčša nekvalitný.
V týchto rokoch bolo v Kľačne aktívne družstvo volejbalistiek, ktoré sa v krajskej súťaži sa umiestnilo na popredných miestach.

Vlastnú poštu mala obec od roku 1957, telefónne spojenie bolo do Nitrianskeho Pravna.
V septembri 1957 bola zriadená materská škola v dvoch starých drevených domkoch.

V roku 1961 sa v obci začal stavať vodovod, o rok neskôr bezprašná cesta, rozbehla sa výstavba nových rodinných domov.
V obci bolo už aj stále kino, pre dospelých premietalo 3x týždenne, pre deti každú nedeľu popoludní, ročne okolo 100 filmov.
Materská škola sa z dreveníc presťahovala do budovy rodinného domu.
V roku 1963 bol za kultúrnu pamiatku vyhlásený Mariánsky stĺp a kaplnka Panny Márie (Paleschova kaplnka).
O rok neskôr do domácností začala prúdiť voda z dokončeného vodovodu.

V roku 1967 sa upravil kostol zo zbierok veriacich. 
Kvôli rastúcemu počtu detí v predškolskom veku sa pristavili ďalšie priestory k materskej škole.
Upravil sa kultúrny dom – opravila sa strecha, do sály sa položili parkety. Do budov hornej i dolnej školy sa zaviedol vodovod. V akcii Z sa začalo s výstavbou predajne potravín na križovatke. Vznikla prevádzkáreň MNV – autodoprava, pílenie dreva.
3. 9. 1967  v Kľačne po prvýkrát zasvietili neónové pouličné svetlá.

V obci pracoval lyžiarsky, futbalový oddiel, spevokol Slov. zväzu žien, miestna knižnica.

Na jar v roku 1972 sa začal stavať dom smútku ako aj prístavba kultúrneho domu, obe stavby boli odovzdané už na jeseň. Zaujímavosťou je, že javisko v Kultúrnom dome budovalo Divadlo SNP z Martina.

Vybudovali sa bočné cesty vedľa dolnej školy, pri cintoríne a na štátnych majetkoch. Na piatich autobusových zastávkach pribudli nové čakárne.

V roku 1974 sa začalo s výstavbou nového obchodu na dolnom konci obce.
Pri príležitosti osláv 30. výročia SNP bol v malom parčíku na križovatke odhalený pamätník SNP od akademickej sochárky Kláry Pataki.

V roku 1975 sa začala výstavba novej budovy školy. Kvôli stavebnej uzávere však nebolo možné stavať nové rodinné domy.

V nasledujúcom  roku bola zriadená obradná sieň MNV. V decembri štátne majetky dali do užívania svojim pracovníkom nové bytové domy s 12 bytmi, stojace v blízkosti kostola.

V septembri 1978 sa začalo vyučovať už v novej škole s 5 triedami.

Po roku 1986 sa povolila výstavba nových rodinných domov.

O rok neskôr sa začala stavať škola v prírode, ktorá bola projektovaná ako prístavba  objektu novej ZŠ. Pristavovalo sa aj k domu smútku.

Bol vybudovaný nový lyžiarsky vlek.

Po veľkých spoločenských zmenách v novembri 1989 vznikli aj v našej obci nové politické strany a hnutia.

V roku 1991 sa zrušila prevádzkáreň MNV. Zbúrala sa chátrajúca renesančná budova starej fary v tesnej blízkosti kostola.  V obci začal pracovať Spolok karpatských Nemcov.

5. 7. 1991 - Kľačno po prvýkrát od skončenia 2. svetovej vojny navštívili bývalí vysťahovaní obyvatelia žijúci teraz najmä v Nemecku - po 45 rokoch. 

V roku 1992 sa opravila strecha kaplnky Georga (Juraja) Palescha z peňazí od jeho potomkov žijúcich v Nemecku. Peniaze na elektroinštaláciu a hromozvod dal obecný úrad.

1.1.1993 vznikla samostatná Slovenská republika.

V roku 1994 bol obnovený erb obce so sv. Mikulášom. O rok neskôr obecný úrad vydal prvú farebnú pohľadnicu Kľačna.

Počas fašiangov v roku 1996 obec po prvýkrát organizovala obecný ples.

V novembri 1997 bol slávnostne otvorený klub dôchodcov v opravenej budove bývalej predajne ovocia a zeleniny. 

O rok neskôr pracovníci Povodia Váhu zrekonštruovali kaplnku z 19. storočia a prameň rieky Nitra, ktorá pod kaplnkou vyviera. V septembri tu boli odhalené nové pamätné tabule.
V súvislosti s rozširovaním telefónnej siete sa vymenila  telefónna ústredňa.

V roku 2000 sa robili zemné práce súvisiace s plynofikáciou dolnej časti obce. Vykurovať svoje domy občania začali v marci roku 2001.
Urobila sa úprava brehov rieky Nitra. Vybudovalo sa tenisové ihrisko.
Obec sa stala členom „Občianskeho združenia Hornonitrie“, ktoré zahŕňa obce v okolí Nitrianskeho Pravna.

V lete roku 2003 sa urobila úprava budovy ZŠ v súvislosti s presťahovaním MŠ na jej poschodie, keďže stará budova MŠ už nevyhovovala hygienickým požiadavkam.
Obec dostala príspevok 100 000 ,- korún na úpravu prameňa rieky Nitra a jeho okolia.

V roku 2004 sme nadviazali družbu s moravskou obcou Olšany - Klášterec ležiacou v západnom výbežku okresu Šumperk. Prvú návštevu uskutočnili občania Kľačna 4. - 5. júna 2004. Na miestnom ihrisku sa zúčastnili posvätenia obecných symbolov obce Olšany - Klášterec.

Upravil sa náš areál ihriska vrátane šatní futbalistov, dobudovala sa šatňa pre tenistov a hokejistov. V  roku 2005 tu pribudol bufet a priestory na oddych.

Celá obec sa upravovala a skrášľovala v rámci malých obecných služieb, ktoré vykonávali naši nezamestnaní občania a ktoré boli spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu. Okolo cintorína, na okraji parkoviska pred cintorínom a v okolí ohrady kostola sa vysadili stovky sadeníc smreka pichľavého.

V máji 2006 bolo pánovi Josefovi Paleschovi slávnostne udelené čestné občianstvo obce Kľačno za dlhoročné organizovanie  návštev rodákov žijúcich v Nemecku hlavne v okolí mesta Ehningen i organizovanie finančných zbierok na opravu nášho kostola a kaplnky Panny Márie.

1.10.2006 pri príležitosti 27. Svetového dňa cestovného ruchu zavítal do našej obce podpredseda vlády SR pán Dušan Čaplovič. Pri prameni rieky Nitry predniesol slávnostný príhovor a pokrstil prvé prezentačné CD o našej obci.

V máji 2007 vyšlo prvé číslo obecných novín Kľačnianske oko. Opravila sa budova obecného úradu i most v jej blízkosti, zrekonštruoval sa kultúrny dom - vymenili sa okná  a upravila sa fasáda od cesty, na školskom dvore pribudla drevená besiedka. V októbri oslávila 10 rokov činnosti spevácka skupina Neutrataler a vznikla miestna organizácia Únie žien Slovenska, tzv. Babinec.  V novembri bol otvorený klub mládeže v budove starej školy. Do susednej miestnosti sa nasťahoval klub dôchodcov, ktorý tu oslávil 10. výročie od svojho založenia. Pod vedením Mgr. Dírerovej vznikol detský folklórny súbor Gajdlanček.

V júni 2008 sa kvôli dlhodobo klesajúcemu počtu detí v triedach uzavrela 30 - ročná história vyučovania v budove novej základnej školy. Základná škola v Kľačne  1. - 4. ročník bola vyradená zo siele škôl a školských zariadení ku 30. 6. 2008 v zmysle Rozhodnutia Ministerstva školstva SR. Dlhoročná vedúca klubu dôchodcov pani Vilma Vrábľová odovzdala vedenie pani Anne Frinkovej.

V januári 2009 sme sa stali šestnástym členom členom eurozóny a začali sme platiť novou menou – eurom. Od apríla 2009 sa začali uzatvárať zmluvy o prenájme hrobových miest na miestnom cintoríne.  Unikátny organ v Kaplnke Panny Márie bol daný do rúk reštaurátorov, práce finančne podporila aj obec. Kľačno získalo peniaze z Programu rozvoja vidieka SR na prestavbu  školy na stavbu obecného významu. 

Vo februári 2010 sa začalo s prestavbou priestorov bývalej základnej školy na nový obecný úrad. K dispozícii bolo 102 989,- eur, obec spolufinancovala ďalších 5% nákladov. Od 15. novembra 2010 pracovisko obecného úradu naplno slúži občanom na novom mieste.

Z Agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici a jej  Programu obnovy dediny  pre rok 2010 obec Kľačno ako jedna z  piatich obcí v okrese získala financie vo výške 3500,- eur na obnovu centra a revitalizáciu zelene parku pri pamätníku SNP na križovatke.

 

 

 


    

 

 


 

Historické fotografie

Záber na dvoch vojakov z Gajdla

Fotografia zaslaná na rozlúčku

Záber na vojaka v uniforme

Vojak z Gajdla (archív rodiny Petruchovcov)

Záber na vojakov pri guľomete

Druhovia v zbrani

Záber na kováčsku dielňu pod lipou na hornom konci

Stará kováčska dielňa na hornom konci


 
 
Záber na dreveničky a stádo oviec idúcich cestou

Drevené domy oproti mlynu pri ihrisku

Záber na most a kŕdeľ husí v potoku

Zátišie na potoku - most vedúci ku starej škôlke

Záber z kopca Piner na dedinu a priľahlé polia

Pohľad na dedinu a polia okolo nej z Pinera

Záber na pastierika oviec a kravičiek na úbočí

Pastierik oviec a kravičiek


 
 
Záber na pluh pripravený na oranie

Takto sa oralo

Záber na kameňolom - pozemok Jozefa Černáka

Ťažba kameňa na stavbu obecnej cesty

Záber  na skupinu remeselníkov - maliarov a učňov

Maliarski majstri a učni

Záber na koscov na voze idúcich na sená

Vozom na sená


 
 
Záber na rodinu a mládež pri zbere sena

Na senách

Záber na gazdu ukladajúceho seno na poval šopy

Už je seno uložené

Záber na zasneženú drevenicu

Gajdlanská drevenica

Zimný záber na uličku za Paleschovou kaplnkou

Ulička za Paleschovou kaplnkou


 
 
Zimný záber na domy za Paleschovou kaplnkou

Zima za kaplnkou

Záber na členov kapely hrajúcich pred domom

Jedna z dedinských kapiel

Záber na návštevníkov a hudobníkov v byte Černákovcov

Vianoce v rodine krčmára Černáka

Svadoba v zime

Svadobčania


 
 
Záber na štátnu školu

Štátna škola na hornom konci

Zimný záber z kopca na štátnu školu

Štátna škola - pohľad z kopca

Štátna škola, pohľad z cesty

Štátna škola, pohľad z cesty

Štátna škola a učiteľský byt s vchodmi, pohľad z dvora

Štátna škola a učiteľský byt s vchodmi, pohľad z dvora


 
 
Škola v strede obce s vchodom, pohľad z bočnej cesty

Škola v strede obce s vchodom

Škola v strede obce, pohľad z cesty

Škola v strede obce, pohľad z cesty

Škola pri kostole, pohľad z cesty

Škola pri kostole, pohľad z cesty

Škola pri kostole, pohľad zo severnej strany

Škola pri kostole, pohľad zo severnej strany


 
 
Hromadný záber na školákov

Osadenstvo školy

Záber na školáčky stojace uprostred cesty

Školáčky - 40-te roky

Záber na jednu školskú triedu s učiteľmi

Školáci

Záber na dve vyfotené ženy, stojaca žena je v kroji

Fotografia na pamiatku


 
 
Záber na ženu v tradičnom slávnostnom kroji

Obyvateľka Gajdla v tradičnom kroji

Záber na J. Černákovú v tradičnom kroji

P. Júlia Černáková v sprievode

Záber na dva manželské páry z Gajdla, ženy sú v krojoch

Manželský pár z Gajdla

Záber na krčmu a obchod manželov Černákovcov

Krčma a obchod Jozefa a Júlie Černákovcov


 
 
Záber z povojnového Gajdla

Rozstrieľaná veža kostola, poškodená fara - záber z povojnového obdobia

Záber na opravený kostol a starú faru

Kostolná veža po oprave

Záber na krčmu a kostol, na ceste voz ťahaný koníkom

Jedna z mála pohľadníc Kľačna

Záber na rodinu stojacu na ceste s vozíkom

Rodina s vozíkom


 
 

 
Položky 1-40 z 45

Opatrovateľská služba v obci Kľačno

MAS Žiar

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Otváracie hodiny pošty od 2. októbra 2018:
Pondelok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Utorok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Streda: 8,30 - 9,30 15,00 - 17,00
Štvrtok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Piatok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00

Vývoz komunálneho odpadu v popolniciach sa od apríla 2019 bude konať KAŽDÚ STREDU v týždni namiesto pondelka

Od 16.apríla 2019 môžete všetky použité prenosné batérie (tužkové, monočlánky, 9 V batérie, batérie z mobilných telefónov) vhadzovať do zbernej nádoby vo vestibule budovy obecného úradu a materskej školy.

Vývoz septikov a žúmp si môžete objednať u týchto poskytovateľov:
Ján BORKO:
0903 545 114, 0903 681 361
Tomáš MASARIK:
0949 622 353
František ŠTEFAN:
046/54 46 715, 0944 352 557
VEOLIA:
0850 111 234

Od 1. 7. 2017 bol zriadený Spoločný obecný úrad so sídlom v Nitrianskom Pravne, ktorý prebral prenesený výkon štátnej správy vo veciach podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a vo veciach podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách pre obce Nitrianske Pravno, Chvojnica, Kľačno, Malinová, Poluvsie, Pravenec, Tužina.
Sídli na námestí v budove pošty v priestoroch bývalej drogérie Matušík. Adresa: Spoločný obecný úrad Nitrianske Pravno, pracovisko Nitrianske Pravno, Námestie SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno. Samostatné odborné referentky na úseku stavebného poriadku: Mgr. Viera Budayová, Ing. Vladimíra Richterová.Telefónny kontakt: 046/ 54 46 218. E-mail: budayova@nitrianskepravno.sk, richterova@nitrianskepravno.sk . Stránkové dni pre verejnosť:
pondelok: 7,30 - 15,00 hod.
utorok: nestránkový deň
streda: 7,30 - 16,00 hod.
štvrtok: nestránkový deň
piatok: 7,30 - 14,00 hod.

Pre občana ako užívateľa tejto mapy je možné štandardne nastaviť funkciu meranie, tlač a zobrazenie základných vrstiev katastra: Mapa, Popis, v registri C aj vrstva Zappar.

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kľačno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka