Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
obec Kľačno - okres PrievidzaHľadať
 
 

Oznámenie Stredoslovenskej distribučnej, a.s.Vytlačiť
 

Oznámenie pre občanov

Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina je poverená prevádzkovaním elektrických vedení, ktoré sa nachádzajú v katastri obce Kľačno. Z tohto dôvodu aj zodpovedá za ich bezpečnú a spoľahlivú prevádzku a údržbu. V súlade s uvedeným je v prípade potreby oprávnená odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení.

Najbližšia kontrola a prípadné odstraňovanie stromov a iných porastov bude v obci Kľačno vykonávaná v priebehu mesiacov november – december 2018.

Preto žiadame občanov, aby spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., poskytli potrebnú súčinnosť pri ich práci:

  • vlastníci pozemkov pod elektrickými vedeniami nech umožnia zamestnancom spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., (alebo osobám, ktoré sú na to od spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., písomne splnomocnené) vstup na ich pozemky kvôli odstráneniu a okliesneniu stromov a porastov. Drevná hmota, ktorá zostane po vykonaní pilčíckych prác, patrí vlastníkovi pozemku a bude mu ponechaná.

 

Podľa Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať.

Podľa Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike (§ 43 ods. 4 a 5 zákona) je v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením zakázané:

ods. 4:

  • zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
  • vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre,
  • vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre vo vzdialenosti do 2 metrov od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
  • uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
  • vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
  • vykonávať akékoľvek činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

ods. 5:

Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.

 

Podľa Zákona č. 251/2012 Z. z o energetike (§ 11 ods. 2) činnosti podľa odseku 1 písm. a),b),c)  a e) je držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba povinná vopred oznámiť vlastníkovi, to neplatí, ak ide o

a) bezprostredné ohrozenie života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,

b) stav núdze alebo predchádzanie jeho vzniku,

c) poruchy, údržbu alebo havárie na zariadeniach sústavy alebo siete a počas ich odstraňovania.

 

Dozor nad dodržiavaním povinností osôb podľa § 11 a § 43 Zákona o energetike s osobitným zreteľom na plnenie povinností iných osôb, ktorými sú ukladané povinnosti týkajúce sa plnenia úloh uvedených v § 89 ods. 1 písm. a) vykonáva podľa Zákona o energetike Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu držiteľovi povolenia alebo inej osobe vo výške od 300 eur do 150 000 eur za porušenie povinností v ochranných pásmach sústavy (podľa § 91 ods. 1 písm. b).

V prípade, ak vlastník pozemku nebude rešpektovať oprávnenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. na vstup na pozemok resp. na uskutočnenie a/alebo okliešťovanie porastov v ochrannom pásme elektrického vedenia a bude spoločnosti brániť vo výkone týchto oprávnení, vtedy bude Stredoslovenská distribučná, a. s. považovať takéto konanie vlastníka pozemku za porušenie Zákona o energetike a oznámi to Slovenskej obchodnej inšpekcii.

V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností vlastníka pozemku vznikne spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. škoda, bude si  ju spoločnosť od daného vlastníka nehnuteľnosti nútená nárokovať v občiansko – súdnom konaní (podľa § 420 Občianskeho zákonníka každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti).

Zabránením vstupu spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. na pozemok môže dôjsť k spáchaniu trestného činu:

  • všeobecného ohrozenia - § 284 Trestného zákona: kto úmyselne vydá ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví alebo cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu, tým, že spôsobí poruchu, či haváriu elektriny
  • poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia - § 286 Trestného zákona: kto úmyselne ohrozí prevádzku energetického zariadenia a spôsobí poruchu prevádzky energetického zariadenia.

 


 
 

Opatrovateľská služba v obci Kľačno

MAS Žiar

dnes je: 17.7.2019

meniny má: Bohuslav

podrobný kalendár

Otváracie hodiny pošty od 2. októbra 2018:
Pondelok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Utorok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Streda: 8,30 - 9,30 15,00 - 17,00
Štvrtok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00
Piatok: 8,30 - 9,30 13,00 - 15,00

Vývoz komunálneho odpadu v popolniciach sa od apríla 2019 bude konať KAŽDÚ STREDU v týždni namiesto pondelka

Od 16.apríla 2019 môžete všetky použité prenosné batérie (tužkové, monočlánky, 9 V batérie, batérie z mobilných telefónov) vhadzovať do zbernej nádoby vo vestibule budovy obecného úradu a materskej školy.

Vývoz septikov a žúmp si môžete objednať u týchto poskytovateľov:
Ján BORKO:
0903 545 114, 0903 681 361
Tomáš MASARIK:
0949 622 353
František ŠTEFAN:
046/54 46 715, 0944 352 557
VEOLIA:
0850 111 234

Od 1. 7. 2017 bol zriadený Spoločný obecný úrad so sídlom v Nitrianskom Pravne, ktorý prebral prenesený výkon štátnej správy vo veciach podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a vo veciach podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách pre obce Nitrianske Pravno, Chvojnica, Kľačno, Malinová, Poluvsie, Pravenec, Tužina.
Sídli na námestí v budove pošty v priestoroch bývalej drogérie Matušík. Adresa: Spoločný obecný úrad Nitrianske Pravno, pracovisko Nitrianske Pravno, Námestie SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno. Samostatné odborné referentky na úseku stavebného poriadku: Mgr. Viera Budayová, Ing. Vladimíra Richterová.Telefónny kontakt: 046/ 54 46 218. E-mail: budayova@nitrianskepravno.sk, richterova@nitrianskepravno.sk . Stránkové dni pre verejnosť:
pondelok: 7,30 - 15,00 hod.
utorok: nestránkový deň
streda: 7,30 - 16,00 hod.
štvrtok: nestránkový deň
piatok: 7,30 - 14,00 hod.

Pre občana ako užívateľa tejto mapy je možné štandardne nastaviť funkciu meranie, tlač a zobrazenie základných vrstiev katastra: Mapa, Popis, v registri C aj vrstva Zappar.

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kľačno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka