Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
obec Kľačno - okres Prievidza

Informácie o kompetenciách

Kompetencie obce sú stanovené v Ústave Slovenskej republiky v časti venovanej územnej samospráve, články 64 až 71. Podrobnosti sú ustanovené samostatným zákonom -  Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Obec Kľačno bola zriadená podľa tohto zákona po uskutočnení volieb do orgánov samosprávy obcí,  ktoré sa konali v dňoch  23. - 24. novembra 1990.

Podľa uvedeného zákona je naša obec samostatný územný samosprávny a správny celok
Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia.

Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce. V obci Kľačno je v zastupiteľstve deväť poslancov zvolených obyvateľmi na obdobie štyroch rokov. Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce.
Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obec Kľačno spravuje
• obecný úrad,
• materskú školu,
• obecnú knižnicu,
• obecný cintorín a dom smútku.

Pre obec Kľačno zabezpečuje od roku 2003 výkon prenesených úloh štátnej správy Spoločný obecný úrad Bojnice:
Pracovisko Prievidza, Dlhá ul. 3, 971 01  Prievidza má v kompetencii:
1. vykonávanie  úloh vo veciach stavebného konania podľa zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
2. vykonávanie  úloh v oblasti sociálnych služieb.
Pracovisko Bojnice, Pribinova 11, 972 01 Bojnice má v kompetencii:
3. vykonávanie  úloh v oblasti školstva.

Zmena: od apríla 2016 je v činnosti vysunuté pracovisko Spoločného obecného úradu Bojnice - vykonávanie úloh vo veciach stavebného konania - v obci Nitrianske Pravno. Sídli na námestí v budove pošty, kde má pôsobisko aj Občianske združenie Hornonitrie. Kancelária stavebného úradu je umiestnená v priestoroch bývalej drogérie Matušík.                                                                                   

Telefónny kontakt: 046/ 54 46 218. Zodpovedná pracovníčka: Mgr. Viera Budayová.                             Stránkové dni pre verejnosť:      

pondelok: od 7,30 do 15,00 hod.                                                                                                                         streda: od 7,30 do 16,00 hod.  

Občania svoje žiadosti týkajúce sa stavby, prestavby či rekonštrukcie aj naďalej podajú do podateľne Obecného úradu Kľačno. Tam budú žiadosti zaevidované, označené číslom. Tlačivá ku stavebnému konaniu občania nájdu na webovej stránke www.klacno.eu v časti Obecný úrad.


 

webygroup

dnes je: 29.6.2017

meniny má: Peter a Pavol, Petra

Rok 2017: Zber plastov sa koná každý posledný utorok v mesiaci. Zber skla sa koná každú poslednú stredu v mesiaci.

Vývoz septikov a žúmp si môžete objednať u týchto poskytovateľov:

Ján BORKO
0903 545 114, 0903 681 361

Tomáš MASARIK
0949 622 353

František ŠTEFAN
046/54 46 715, 0944 352 557

VEOLIA
0850 111 234

Od apríla 2016 je v činnosti vysunuté pracovisko Spoločného obecného úradu Bojnice - vykonávanie úloh vo veciach stavebného konania - v obci Nitrianske Pravno. Sídli na námestí v budove pošty, kde má pôsobisko aj Občianske združenie Hornonitrie. Kancelária stavebného úradu je umiestnená v priestoroch bývalej drogérie Matušík. Telefónny kontakt: 046/ 54 46 218. Zodpovedná pracovníčka: Mgr. Viera Budayová. Stránkové dni pre verejnosť:
pondelok: od 7,30 do 15,00 hod.
streda: od 7,30 do 16,00 hod.


Pre občana ako užívateľa tejto mapy je možné štandardne nastaviť funkciu meranie, tlač a zobrazenie základných vrstiev katastra: Mapa, Popis, v registri C aj vrstva Zappar.

Pre Vašu informovanosť o najnovších informáciach v obci

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Kľačno


3708162

Úvodná stránka